Kommunedelplan for Bykjernen - offentlig ettersyn

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskKommunedelplan for bykjernen - offentlig høring 2.gang

Formannskapet har i egenskap av kommunens særskilte utvalg for plansaker i møte den 23. mars 2017 vedtatt å legge ovennevnte forslag til kommunedelplan ut til offentlig
ettersyn.

Planforslaget vil når det blir vedtatt, erstatte deler av gjeldende kommunedelplan for «Sentrumsområdet og Bykjernen», vedtatt av Flekkefjord bystyre den 09.09.1999.
Formannskapet har tidligere vedtatt å dele denne planen i to uavhengige planprosesser.Rullering av den resterende delen av «Sentrumsområdet og Bykjernen» planlegges
startet opp i løpet av 2018.

Planforslaget som nå sendes på høring, omfatter den delen som dekker selve bysletta og bykjernen. I tillegg tar den med seg Lasta/Verven-området ut til Grønnes på østsiden. Bakgrunnen for denne avgrensningen er at dette området anses å ha funksjoner som knytter de tett mot bykjernen selv om både Grønnes/Verven strekker seg noe ut over selve bysletta. I forhold til 1. gangs høring har planutvalget vedtatt å ta ut Tjørsvågstrand av planen slik at planen nå strekker seg til og med Trellevika i vest.

Høringsfristen settes til 1. september 2017. Eventuelle merknader sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord eller e-post til .

For lesbarehetens skyld er plankartet delt i tre deler:

• Plankart 1: Hoveddel – formål
• Plankart 2: Hensynssoner
• Plankart 3: Områder der eksisterende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde

pdfSaksframlegg_FSK_021-17_Kommunedelplan_for_bykjernen_L486102.pdf

pdfPlanbeskrivelse_rev._14.03.2017.pdf

pdfPlanbestemmelser_rev._23.06.2017_med_vedlegg.pdf

pdfPlankart_1_Formål_2500.pdf

pdfPlankart_2_Hensynssoner_2500.pdf

pdfPlankart_3_soner_gjeldende_regplan_2500.pdf

Detaljregulering Bermingdalen, gnr.1, bnr.21, 36, 47 - Hidra

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskREGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den 07.03.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Bermingdalen, gnr.1, bnr.21, 36 og 47, Hidra.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen til boligformål og småbåtanlegg. Det planlegges inntil 4 boenheter fordelt på 2 frittliggende eneboliger og 2 enheter i konsentrert bebyggelse. Planen legger også til rette for inntil 11 båtplasser samt felles bryggeanlegg. Utbyggingen er i tråd med overordnet plan (kystsoneplanen).

Eventuelle merknader til planen må sendes Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord innen samme 01.08.2017. Merknader kan også sendes elektronisk til .

pdfDetaljregulering_Bermingdalen_gnr.1_bnr.21_36_47_-_PlanID_1004201534_L478901.pdf

pdf2645_Landsnes_Planbeskrivelse.pdf

pdf2645_Landsnes_Reguleringsbestemmelser.pdf

pdf2645_Reg_plan_Landsnes_Hidra_300317-A1-L.pdf

Landstrøm gir mindre rigg-støy fremover

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Nå blir det mindre rigg-støy i Djupvika, bekrefter Havnesjef i Flekkefjord kommune, Petter Tagholdt. Oljeriggen er nå koblet til landstrøm fremfor å bruke støyende dieselaggregat, noe som også kommer miljøet til gode. 

DOLPHIN

UENESHALLEN SOMMEREN 2017

Skrevet av Thomas Olsson. Sist endret . i kategorien Aktuelt

OFFENTLIG BADING:
Siste åpningsdag er søndag 28. mai.

TRENINGSSTUDIO HOLDER ÅPENT
I TIDSROMMET 29. MAI TIL 22. JUNI:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 07.00 - 21.00

Treningsstudio holder stengt i perioden 23. JUNI – 13. AUGUST.

VANLIGE åpningstider fra 14. august.

God sommer 

Lundevatnet - Orientering ifm overvåking av store innsjøer iht Vannforskriften

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Aktuelt

info
På oppdrag fra Miljødirektoratet, har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) ansvaret for basisovervåkingen av store innsjøer i henhold til Vannforskriften (norsk tilpasning til EUs vanndirektiv). Prosjektet har kortnavnet ØKOSTOR og ledes av NIVA.

I 2017 skal følgende innsjøer overvåkes: Øyeren i Akershus/Østfold, Byglandsfjord i Aust-Agder, Lundevatnet i Vest-Agder og Rogaland, Vangsvatnet i Hordaland, Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane, Eikesdalsvatnet i Møre og Romsdal, Selbusjøen i Sør-Trøndelag, Gjende i Oppland.
I et nært relatert FoU-prosjekt (FIST – fisk i store innsjøer) skal fiskesamfunnet i de fleste av de samme
innsjøene (Øyeren, Byglandsfjord, Lundevatnet, Vangsvatnet, Hornindalsvatnet og Eikesdalsvatnet)
undersøkes i august/september. FIST ledes av NINA, og innebærer garnfiske, pelagisk tråling og kjøring
av ekkolodd på kryss og tvers av innsjøen. For tråling vil to båter med stor motor brukes, en av disse vil
være ført av Statens naturoppsyn, den andre av NINA-personell. Tråling og ekkoloddkjøring vil i hovedsak
foregå etter mørkets frambrudd.