DRANGEID GNR.103, BNR. 787 MFL. - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskI henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres med dette kjent at følgende planarbeid er igangsatt:

DRANGEID, GNR.103, BNR.388 OG 787, PLANID 1004201704.

Planområdets beliggenhet og avgrensing framgår av vedlagte kartskisse. Plangrensen er sammenfallende med eiendomsgrensene for eiendommene gnr.103, bnr.388 og 787.
Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan for gang-/sykkelveg Vollebakken – Drangeid, 2. etappe og omfatter eiendommen til tidligere Drangeid Snarkjøp, gnr.103, bnr. 388, samt parkeringsareal på gnr.103, bnr.787 nord forretningseiendommen.

Bakgrunnen for igangsetting av planarbeidet er at dagens bruk av eiendommen ikke lenger samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Parkeringsarealet nord for den
tidligere forretningseiendommen ble i forbindelse med anlegging av gang-/sykkelveg ervervet av kommunen for å skaffe parkeringsareal for butikken. I skjønnsforutsetningene er imidlertid Flekkefjord kommune forpliktet til å revurdere planstatus for eiendommene dersom forretningsdriften på eiendommen opphører. Forretningsdriften på eiendommen er nå opphørt, og kommunen tar reguleringsplanen opp til ny vurdering i
tråd med erstatningsskjønnet.

Planen skal utarbeides av Flekkefjord kommune ved Samfunn og teknikk. Planområdet er avmerket på vedlagte kart i målestokk 1:1000 og 1:5000.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Samfunn og teknikk, Rådhuset, Kirkegaten 50.

Eventuelle merknader kan sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord eller til innen 20.04.2017.

pdfPlanens_beliggenhet.pdf

pdfPlanavgrensning.pdf

Tags: reguleringsplan, Drangeid oppstart