Oppstart av planarbeid - Detaljregulering Salbergneset båthavn, Våge - PlanID 1004201708

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskBr. Ellingsen As gir på vegne av Våge Småbåthavn As melding om oppstart av detaljregulering for
Salbergneset Småbåthavn, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8.

Planområdet ligger ved Salbergneset/Våge på Hidra. Berørte grunneiendommer er gnr 2 bnr 1, 2,
3, 4, 5, 21, 23, 24, og 37. Planområdet utgjør ca 54 daa. Planavgrensningen er vist med svart stiplet linje i utsnittet over. Det kan bli mindre justeringer i plangrensen herunder tilpassinger til vei, terreng o.l.

Formålet med planarbeidet:
Formålet med planarbeidet er å tilrettelege for etablering av småbåthavn ved Salbergneset med tilhørende landanlegg. Fullt utbygget vil småbåthavnen kunne romme 100 båtplasser.

Planarbeidet berører i nord/nordvest deler av eksisterende detaljregulering for «Legevika - Tjugan» (1987). Arealene her er regulert til parkering for hytteområdet på Tjugan. I tillegg er deler av området opparbeidet til parkeringsareal for bnr 5. Disse arealene tas inn i planen. Deler av «Legevika - Tjugan»-planen vil som følge av dette oppheves som del av planvedtaket.

Nye parkeringsarealer må sikres til båthavna. Opparbeidelse av disse vil kreve tilgang på sprengstein. For å sikre lokal og god masseballanse reguleres planområdets nordvestligste del av bnr 2 til boliger. Arealbruken er i samsvar med nylig vedtatt kommunedelplan.
Planområdet grenser til idrettsanlegget «Myran». Tilførselsveien til idrettsanlegget er en utfordring.
Planarbeidet legger opp til å bedre dette ved at veilinjen fra «Våge-krysset» mot «Myran» rettes ut.

Oppstartsmøte:
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen onsdag 29. mars 2017.

Krav til konsekvensutredning:
I samråd med Flekkefjord kommune, jf forskrift om konsekvensutredning § 2-4, vurderes tiltaket ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Følgende vurderinger legges til grunn:

Forskriftens § 2 fastsetter planer som alltid skal konsekvensutredes. Kravet gjelder detaljregulering på mer enn 15 daa som omfatter nye områder til utbyggingsformål. Forskriftens § 3 omhandler detaljregulering som innebærer endring av overordnet plan.

Planbeskrivelsen vil redegjøre for formål, hovedinnhold, virkninger og planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, jf pbl § 4-2 første ledd. Planarbeidet omfatter ikke regional plan eller kommuneplan, jf pbl § 4-2 andre ledd. Planlagt tiltak samsvarer i all hovedsak med nylig vedtatt kommunedelplan og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale:
Planansvarlig legger til grunn at det ikke er behov for utbyggingsavtale.

Aktuelle reguleringsformål:
Småbåthavn, grønnstruktur/badeområde, servicebygg (toaletter), adkomstvei, parkering, bolig mfl.

Annet:
Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, interesseorganisasjoner,
berørte grunneiere og naboer mfl. varsles med likelydende brev/e-post. Grunneiere bes underrette eventuelle leieboere/rettighetshavere. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader og innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det blir anledning til å
uttale seg til planforslaget når dette legges ut til loffentlig ettersyn etter første gangs politisk behandling i kommunen, og før planen vedtas i Bystyret.

Høringsfrist:
Frist for uttalelser og innspill: 30.06.2017.

Kontaktinformasjon:
Spørsmål og skriftlige merknader til planarbeidet kan sendes: Br. Ellingsen As, Svegeskogen 13, 4400 FLEKKEFJORD
Det foretrekkes elektronisk post til:

Kopi av merknader sendes: .

pdf170504_varselbrev_Salbergneset.pdf