Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Svegeskogen Nord, gnr.66 bnr.128 m.fl. - PlanID 1004201711

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskI henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres med dette kjent at følgende planarbeid er igangsatt:

Detaljregulering for Svegeskogen nord, gnr. 66 bnr. 128 m.fl, PlanID 1004201711.

Planområdet omfatter eksisterende industriområde nord for avkjørsel fra fylkesveg 44 og utgjør 66 da.

Planens formål er å åpne for at 2 da av gnr. 66 bnr. 195 kan legges til rette for en institusjon med 3 boenheter og tilhørende base. Gjeldende arealstatus for det aktuelle områder er delvis byggeområde til industriformål og friluftsområde. I tillegg er formålet å harmonisere plansituasjonen innenfor planområdet i forhold til etablert situasjon.

Da det i utgangspunktet kun er 2 da innenfor et etablert industriområde som vil være gjenstand for endret arealbruk vurderes arbeidet ikke å utløse krav om konskevensutredning etter forskriftens § 2 d selv om varslet areal er 66 da.

Planområdet er avmerket med stiplet strek på vedlagt kart i målestokk 1: 1 000 hvor areal tiltenkt institusjon er markert med rødt. Et kart med tilsvarende utsnitt viser gjeldende planstatus.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Flekkefjord kommune innen 9. juni 2017. Merknader kan sendes digitalt til

pdfGjeldende_planstatus.pdf

pdfGjeldende_planstatus.pdf