Melding om oppstart av planarbeid - oppheving av gjeldende reguleringsplaner

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskI henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres med dette kjent at arbeidet med å oppheve følgende reguleringsplaner er igangsatt:

Svegeskogen industriområde, vedtatt 11.9.1973, PlanID 1004197301
• Svegeskogen II, vedtatt 9.2.1984, PlanID 1004198403
• Svegeskogen reguleringsendring, vedtatt 12.12.1996, PlanID 1004199601
• Svegeskogen nordre del, vedtatt 10.9.1998, PlanID 1004199801

Vedlagt ortofoto i målestokk 1 : 5000 viser de fire planens utbredelse.

Det ble den 21.4.2017 meldt oppstart av detaljregulering for AMV – Svegeskogen og den 10.5.2017 ble det meldt oppstart av detaljregeulering for Svegeskogen nord. Til sammen vil disse to planarbeidene dekke hele industriområdet i Svegeskogen. Gjennom disse to planarbeidene søkes det innarbeidet varslede endringer samtidig som reguleringssituasjonen i området vil bli harmonisert i forhold til faktiske forhold. For å oppnå en entydig plansituasjon tas det derfor sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner i Svegeskogen.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Flekkefjord kommune innen 9. juni 2017. Merknader kan sendes digitalt til

pdfGjeldende_reguleringsplaner.pdf