Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Øvreid gnr.103, bnr.415 m.fl. (PlanID 1004201704)

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskREGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den 07.03.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Øvreid 11, gnr.103, bnr.415 m.fl.

Planområdet omfatter eiendommene gnr.103, bnr. 415, 837 og 896.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommene til boligformål. Det planlegges inntil 20 boenheter fordelt på tomannsboliger og flermannsboliger. Planen legger også til rette for småbåtanlegg i Selura. Utbyggingen er i tråd med overordnet plan (kommunedelplan for Sentrumsområdet).

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 21. juni 2017. Eventuelle merknader til planen må sendes Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord innen samme dato. Merknader kan også sendes elektronisk til .

pdfSaksframlegg_US_20170307_sak_US01217.pdf

pdfPlanbeskrivelse_L465239.pdf

pdfPLANKART_24042017_L489894.pdf

pdfReguleringsbestemmelser_L489896.pdf