Lundevatnet - Orientering ifm overvåking av store innsjøer iht Vannforskriften

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Aktuelt

info
På oppdrag fra Miljødirektoratet, har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) ansvaret for basisovervåkingen av store innsjøer i henhold til Vannforskriften (norsk tilpasning til EUs vanndirektiv). Prosjektet har kortnavnet ØKOSTOR og ledes av NIVA.

I 2017 skal følgende innsjøer overvåkes: Øyeren i Akershus/Østfold, Byglandsfjord i Aust-Agder, Lundevatnet i Vest-Agder og Rogaland, Vangsvatnet i Hordaland, Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane, Eikesdalsvatnet i Møre og Romsdal, Selbusjøen i Sør-Trøndelag, Gjende i Oppland.
I et nært relatert FoU-prosjekt (FIST – fisk i store innsjøer) skal fiskesamfunnet i de fleste av de samme
innsjøene (Øyeren, Byglandsfjord, Lundevatnet, Vangsvatnet, Hornindalsvatnet og Eikesdalsvatnet)
undersøkes i august/september. FIST ledes av NINA, og innebærer garnfiske, pelagisk tråling og kjøring
av ekkolodd på kryss og tvers av innsjøen. For tråling vil to båter med stor motor brukes, en av disse vil
være ført av Statens naturoppsyn, den andre av NINA-personell. Tråling og ekkoloddkjøring vil i hovedsak
foregå etter mørkets frambrudd.

For Lundevatnet krever følgende arbeidsoppgaver stor båt:
Prøvetaking av vann til analyse av næringssalter og andre vannkjemiske parametere, samt planteplankton og dyreplankton. Denne prøvetakingen foregår på en stasjon over innsjøens dypeste punkt 1 dag pr. måned i perioden mai-oktober. Denne prøvetakingen innebærer kjøring fra utsettingsplass til dypeste punkt og tilbake igjen. 

Registrering av nedre voksegrense for vannplanter gjøres i juli/august på 10 stasjoner i strandsonen fordelt rundt innsjøen. Dette innebærer kjøring langs land fra stasjon til stasjon og er stipulert til å foregå over 1-2 dager, avhengig av værforholdene og lokale forhold på de forskjellige stasjonene.

pdfBrev fra NINA