Detaljregulering Bermingdalen, gnr.1, bnr.21, 36, 47 - Hidra

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskREGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den 07.03.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Bermingdalen, gnr.1, bnr.21, 36 og 47, Hidra.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen til boligformål og småbåtanlegg. Det planlegges inntil 4 boenheter fordelt på 2 frittliggende eneboliger og 2 enheter i konsentrert bebyggelse. Planen legger også til rette for inntil 11 båtplasser samt felles bryggeanlegg. Utbyggingen er i tråd med overordnet plan (kystsoneplanen).

Eventuelle merknader til planen må sendes Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord innen samme 01.08.2017. Merknader kan også sendes elektronisk til .

pdfDetaljregulering_Bermingdalen_gnr.1_bnr.21_36_47_-_PlanID_1004201534_L478901.pdf

pdf2645_Landsnes_Planbeskrivelse.pdf

pdf2645_Landsnes_Reguleringsbestemmelser.pdf

pdf2645_Reg_plan_Landsnes_Hidra_300317-A1-L.pdf