Kommunedelplan for Bykjernen - offentlig ettersyn

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskKommunedelplan for bykjernen - offentlig høring 2.gang

Formannskapet har i egenskap av kommunens særskilte utvalg for plansaker i møte den 23. mars 2017 vedtatt å legge ovennevnte forslag til kommunedelplan ut til offentlig
ettersyn.

Planforslaget vil når det blir vedtatt, erstatte deler av gjeldende kommunedelplan for «Sentrumsområdet og Bykjernen», vedtatt av Flekkefjord bystyre den 09.09.1999.
Formannskapet har tidligere vedtatt å dele denne planen i to uavhengige planprosesser.Rullering av den resterende delen av «Sentrumsområdet og Bykjernen» planlegges
startet opp i løpet av 2018.

Planforslaget som nå sendes på høring, omfatter den delen som dekker selve bysletta og bykjernen. I tillegg tar den med seg Lasta/Verven-området ut til Grønnes på østsiden. Bakgrunnen for denne avgrensningen er at dette området anses å ha funksjoner som knytter de tett mot bykjernen selv om både Grønnes/Verven strekker seg noe ut over selve bysletta. I forhold til 1. gangs høring har planutvalget vedtatt å ta ut Tjørsvågstrand av planen slik at planen nå strekker seg til og med Trellevika i vest.

Høringsfristen settes til 1. september 2017. Eventuelle merknader sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord eller e-post til .

For lesbarehetens skyld er plankartet delt i tre deler:

• Plankart 1: Hoveddel – formål
• Plankart 2: Hensynssoner
• Plankart 3: Områder der eksisterende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde

pdfSaksframlegg_FSK_021-17_Kommunedelplan_for_bykjernen_L486102.pdf

pdfPlanbeskrivelse_rev._14.03.2017.pdf

pdfPlanbestemmelser_rev._23.06.2017_med_vedlegg.pdf

pdfPlankart_1_Formål_2500.pdf

pdfPlankart_2_Hensynssoner_2500.pdf

pdfPlankart_3_soner_gjeldende_regplan_2500.pdf