Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Skrevet av Thor Eric Vågen Jægtnes. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Barne, ungdoms- og familiedirektoratetTil frivillige organisasjoner og private aktører i Flekkefjord
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser tilskuddsmidler i Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018
I den anledning inviteres frivillige organisasjoner og private aktører i Flekkefjord til å søke.

Mål
Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som mål å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.
Det kan det søkes om midler til aktiviteter som:
• bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

• bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

• bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer
I 2018 vil følgende tiltak bli prioritert:
• Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
• Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.
• Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Søknadsfrist og søknadsskjema
Søknadsfristen i 2017 er fredag 8.desember.
Bufdir legger ut elektronisk søknadsskjema 15.november. Det er ikke mulig å søke før skjemaet er lagt ut.

Når søknadsfristen er ute lager kommunene en prioritering av søknadene, før Bufdir fordeler midlenene. Svar på søknaden foreligger vanligvis i april.
Se link for mer informasjon og link til veileder, regelverk og søknadsskjema
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Utvalg for helse, kultur og oppvekst vil foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.
Søker fyller selv ut søknad i Altinn og setter seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen.
Kontaktperson for ordningen i Flekkefjord kommune er Inger Marethe Egeland, , mobil; 98 46 06 32 eller Marianne Hafte, , mobil; 94 14 89 44