Opprydding i forurensede sjøsedimenter i Flekkefjord

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Rene Listerfjorder har som hovedmål å kartlegge og rydde opp i forurensede sjøsedimenter i Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund kommune.

Oversiktsbilde
FOTO: Geir Olav Vikøren

I Flekkefjord kommune er kartleggingen gjennomført, og det er utarbeidet en tiltaksplan for hvordan oppryddingen skal foregå. Det er Flekkefjord kommune som har ansvaret for gjennomføringen av oppryddingen. Kommunen har valgt å gjennomføre oppryddingen i samarbeid med andre samarbeidspartnere, blant annet Miljødirektoratet.  Dette medfører at det blir gitt betydelige tilskudd fra Miljødirektoratet for å gjennomføre tiltakene.

Det er firmaet Cowi AS som har hatt oppdraget med miljøundersøkelser, risikovurderinger og utarbeidelse av tiltaksplan i Flekkefjord.  Arve Misund, Cowis prosjektleder for disse arbeidene, er hydrogeolog med lang erfaring fra tilsvarende arbeider flere steder i Norge og i utlandet. Arve Misund har laget en kort orientering om miljøtiltak i forurenset sjøbunn i Flekkefjord:

Orientering om miljøtiltak i forurenset sjøbunn i Flekkefjord

Kartlegging

Utslipp fra industrien i Flekkefjord sammen med utslipp av kloakk og avrenning fra bymiljøet har over mange år ført til at sjøbunnen i Flekkefjord er forurenset. I forbindelse med denne type undersøkelser omtaler vi massene som ligger på sjøbunnen som sedimenter. Detaljerte undersøkelser av sjøbunnen startet i 2010, og resultatene viser at områder i Tjørsvågbukta, Grisefjorden og Loga kanalen er sterkt forurenset. På grunnlag av denne kartlegging er det utarbeidet en tiltaksplan som peker på områder hvor det foreslås å gjennomføre tiltak.

Hva slags forurensing finnes i sedimentene/sjøbunnen?

Den påviste forurensingen er delt i organiske miljøgifter og tungmetaller. Forurensingen forekommer i konsentrasjoner som gjør at de ikke er akutt giftige, men har negativ effekt på mennesker og miljø om man eksponeres over tid.

Eksponering  

Forurensing i sjøbunnen kan spres til miljø og mennesker via mange spredningsveier. Spredning via næringskjeden er ofte den viktigste.  Det kan også være spredning som skyldes strøm og propelloppvirvling av sedimentene/ sjøbunn og direkte kontakt med massene blant annet ved bading. Det gjelder for eksempel den nyanlagte badestranden ved Trellevika. Dette er faktisk det mest forurensede området i fjorden, så her er det planlagt å fjerne de forurensede massene. Tiltaksvurderingene er basert på risikoanalyser som viser hva som er de viktigste spredningsveiene i Flekkefjord.

Av naturlige årsaker, på grunn av effekten av terskelfjorder, mangler de dypeste partiene av Tjørsvågbukta og Grisefjorden oksygen, og her er da ingen biologisk aktivitet. Dette gjelder dypere enn ca. 22 m i Tjørsvågbukta og dypere enn ca. 12 m i Grisefjorden. På grunn av dette er forurensningen sterkt bundet i de dypere områdene, og i tillegg er det ingen dyr som kan få i seg organiske miljøgifter. På sjøbunn som er grunnere enn 12 m (Grisefjorden) og 22 m (Tjørsvågbukta) vil det være biologisk aktivitet og dermed spredning via næringskjeden. På grunn av at organiske miljøgifter som PCB og PAH er lite vannløselig vil den viktigste spredningsveien til f.eks. fisk og mennesker være at dyr som lever på sjøbunnen får i seg forurenset sediment. Når fisk spiser mange børstemarker vil forurensingsnivået bli høyere i fisken enn i børstemarken. Tungmetallene er mer vannløselig, men på grunn av den store fortynningen i sjøvann er det i de gjennomførte undersøkelsene ikke påvist høye nivåer av miljøgifter i sjøvann.

 Tiltak

Tiltaksplanen har som mål å hindre at bunnlevende organismer blir eksponert for forurenset sjøbunn. Aktuelle tiltak kan være tildekking av sjøbunn eller der det er nødvendig mudre opp de forurensede massene og plassere de på land. Mudring er en aktuell tiltaksmetode i områder som er for grunne for tildekking. I henhold til retningslinjer fra Miljødirektoratet er områder som er grunnere enn 20 m i faresonen for oppvirvling av sedimenter på grunn av skipstrafikk. I leserinnlegg i Agder 7. mars ble det vist til miljøtiltak i Harstad. Her viste det seg at områder med forurenset sjøbunn som var tildekket hadde blitt forurenset igjen på grunn av at båttrafikk hadde virvlet opp og dermed fjernet tildekkingslaget. Det samme vil kunne skje i grunne områder her i byen (mindre enn 20 m dyp) og er derfor ikke en god løsning her.

Tiltak i sedimenter er kompliserte og det er mange hensyn som skal tas. Derfor må de fleste tiltak i større områder innbefatte flere ulike metoder fordi det er variasjon i risikobildet og bruk av området. I tiltaksplanen for Flekkefjord er det derfor foreslått å bruke flere metoder. Det skal tildekkes et areal på ca. 40 000 m² og mudres et noe mindre areal på ca. 35 000 m². I områdene som skal mudres har Fylkesmannen i sin tillatelse satt strenge krav til overvåking og kontroll under arbeidet med fjerning av de forurensede sedimentene. Dette betyr at det skal henges opp et siltgardin i sjøen som hindrer spredning av partikler utenfor tiltaksområdet, samt at det kontinuerlig måles partikkelinnholdet i vannet på utsiden av siltgardinet. Dersom partikkelnivået stiger over et avtalt nivå skal arbeidet stoppes og avbøtende tiltak igangsettes. Dette skal sikre en kontrollert fjerning av de forurensede massene.  

Strandkantdeponi

Miljømyndighetene er svært positive til å støtte miljøtiltak der opprydding av forurenset sjøbunn kan skape en merverdi for samfunnet. Det har derfor i Flekkefjord blitt arbeidet med å etablere et strandkantdeponi hvor de forurensede sjøbunnsmassene kan legges. Deponiet konstrueres på en slik måte at de forurensede sedimentene blir pakket godt inne slik at hverken mennesker eller sjølevende organismer kan komme i kontakt med de forurensede massene. Den viktigste spredningsveien for miljøgiftene er dermed fjernet. Det vil være noe vannutveksling mellom deponiet og sedimentene, men de organiske miljøgiftene har så lav løselighet at de holdes på plass. Så med de foreslåtte løsningene vil fjorden bli mye renere når eksponeringen av miljøgiftene tas bort.