Flekkefjord kommune går hver onsdag ut med aktuell informasjon og kunngjøringer i lokalpressen. 

Annonsene for de siste uker kan du se på dette menypunktet.

Fellesannonse uke 19/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

 

STILLING LEDIG
Enhet for hjemmetjenester
Sykepleier
2x100 % faste stillinger i hjemmesykepleien
ID: 17/554

Helgestillinger /studentstillinger
Flere ledige helgestillinger 15 - 20 % i hjemmesykepleien, på Hidra og Sundeheimen
Spesialavlønning / bonusordning for sykepleiestudenter.
ID: 17/555

Søknadsfrist: 26.05.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

 MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID
Det meldes oppstart av Detaljregulering for Svegeskogen nord, gnr. 66 bnr. 128 m.fl.
PlanID 1004201711, i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8.
Planområdet omfatter eksisterende industriområde nord for avkjørsel fra fylkesveg 44 og er 66 da.

Planens formål er å åpne for at 2 da av gnr. 66 bnr. 195 kan legges til rette for en institusjon med 3 boenheter og tilhørende base. I tillegg er formålet å harmonisere plansituasjonen innenfor området i forhold til etablert situasjon.
Planen vil inneholde arealformål til institusjon, industri, veg og grønnstruktur.
Følgende reguleringsplaner med tilhørende endringer søkes samtidig opphevet:

  • Svegeskogen industriområde, vedtatt 11.9.1973
  • Svegeskogen II, vedtatt 9.2.1984
  • Svegeskogen reguleringsendring, vedtatt 12.12.1996
  • Svegeskogen nordre del, vedtatt 10.9.1998

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Flekkefjord kommune innen 9. juni 2017. Oppstartmeldingen med kart finnes på kommunens hjemmeside.

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den 07.03.2017 å legge ut til offentlig ettersyn: 

Detaljregulering for Øvreid 11, gnr.103, bnr.415 m.fl.
Planområdet omfatter eiendommene gnr.103, bnr. 415, 837 og 896.
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen til boligformål. Det planlegges inntil 20 boenheter fordelt på tomannsboliger og flermannsboliger. Planen legger også til rette for småbåtanlegg i Selura. Utbyggingen er i tråd med overordnet plan (kommunedelplan for Sentrumsområdet).

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 21. juni 2017. Eventuelle merknader til planen må sendes Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord innen samme dato. Merknader kan også sendes elektronisk til . Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmeside

 

 

 

 

Annonse fredag 5 mai/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
Oppvekst og kompetanse

Inspektør Søyland skole
100% fast stilling 
Ved spørsmål ta kontakt med kommunalsjef Svein Hansen på tlf. 90 79 25 21
eller rektor Ole Flåto på tlf. 48 24 85 15
ID: 17/540

Lærer
Lærerstillinger mulig ledige ved flere skoler
Ved spørsmål ta kontakt med kommunalsjef Svein Hansen på tlf. 90 79 35 21
eller direkte med skolene
ID: 17/545

 Fagarbeider
Diverse ledige stillinger i skole først og fremst Sunde skole og Flekkefjord ungdomsskole
Ved spørsmål ta kontakt med kommunalsjef Svein Hansen på tlf. 90 79 35 21
eller direkte med skolene
ID: 17/546

Pedagogiske ledere/pedagoger i barnehage
Flere ledige stillinger
Ved spørsmål ta kontakt med Janne Haugland 90 11 88 33
ID: 17/547

Spesialpedagog
Inntil 100 % ledig stilling på førskoleområdet
Ved spørsmål ta kontakt med Janne Haugland 90 11 88 33
ID: 17/548   

Søknadsfrist  19.05.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

LEDIG LEILIGHET
Liengården, Urgaten 2.

Ta kontakt med Forvaltningsenheten, tlf: 38328383 for informasjon og hjelp til søknad.
Søknadsfrist 20 mai.

Fellesannonse uke 18/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

FLEKKEFJORD BYSTYRE
Bystyret innkalles til møte i Rådhuset torsdag 11.mai 2017 kl.18.00.
Saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside.

SPØRSMÅL TIL ORDFØRER OG BYSTYRET?
Enkeltpersoner eller representanter for frivillige organisasjoner kan, i bystyrets møte den 11.mai, stille spørsmål til ordføreren. Spørsmål må være innlevert skriftlig så tidlig som mulig, senest 5 dager før møtet.
Du finner mer informasjon på kommunens hjemmeside.

STILLING LEDIG
Helsestasjonen
60% fast stilling som jordmor
ID 17/527
Stillingen kan økes opp til 90% ved at den kombineres med arbeidsoppgaver ift flyktninghelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Psykisk helse
Sykepleier / Vernepleier
100 % fast stilling ledig i avd. rus og psykisk helse ambulant
ID: 17/534
Tiltredelse: snarest.

Enhet for habilitering
Miljøterapeut
80 % fast stilling natt
Turnus med arbeid hver 3. helg
ID: 17/531
Tiltredelse: 01.09.17

15-30 % fast helgestilling- studentstilling
her åpnes det for syke- og vernepleierstudenter
Turnus med arbeid hver 3. helg
ID: 17/533

Helsefagarbeider
80% fast stilling natt
Turnus med arbeid hver 3. helg
ID: 17/532
Tiltredelse: 01.09.17

Søknadsfrist for alle stillingene: 24.05.17 
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

LEDIG LEILIGHET
Liengården, Urgaten 2.
Ta kontakt med Forvaltningsenheten, tlf: 38328383 for informasjon og hjelp til søknad.
Søknadsfrist 20 mai.

Fellesannonse uke 17/ 17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

BOLIGTOMTER TIL SALGS
Ledige kommunale tomter for salg i Berglia, Gråsteinsveien og Nonåsen.
Frist for å melde interesse innen 1. juni til Flekkefjord kommune.

 

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den  31.01.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:

Endring av detaljregulering for Kultursenterkvartalet
Planområdet omfatter hele området som inngår i eksisterende reguleringsplan for Kultursenterkvartalet samt en mindre del av Verven – Grønnes (gangbru).
Endringene består i hovedsak i følgende:

  • Ny gangbru m/gangvei fra Tollbodbrygga og fram til offentlig vei ved Sundegaten (m/bestemmelser bla. om utførelse og seilingshøyde)
  • Byggeområde for servicebygg på Tollbodbrygga er tatt ut og erstattet med gatetun i likhet med resten av Tollbodbrygga
  • Område for energianlegg er flyttet fra Tollbodplassen til parkeringsplass nord for Elvegaten 14 («Helsehuset»)
  • Det er innregulert gangvei fra ny gangbru og fram til offentlig vei (Strandgaten/Elvegaten)
  • Parkeringsplasser for funksjonshemmede er flyttet internt på Tollbodplassen

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 7. juni. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmeside.

Fellesannonse 16/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

STILLING LEDIG
Flekkefjord brannvesen
Søker lærling til feierfaget
ID: 17/434
Tiltredelse:  01.09.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist  19.05.17

SØKNAD OM OPPTAK TIL KULTURSKOLEN 2017
Tiden er inne for å søke om plass på kulturskolen til neste skoleåret.
Vi har tilbud innen musikk, teater, dans og visuell kunst. Nærmere informasjon om tilbudet og søknadsskjema på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsskjema kan også hentes på rådhuset eller på Spira / kulturskolen.
Kontakt: , telefon 97730775
Søknadsfrist: 28.4.2017

GODKJENT REGULERINGSPLAN
Bystyret har i møte den 9. februar 2017 vedtatt detaljregulering for Selandstrond hyttefelt, Seland.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Fellesannonse 14/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

Søknad om opptak til kulturskolen 2017
Tiden er inne for å søke om plass på kulturskolen til neste skoleåret.
Vi har tilbud innen musikk, teater, dans og visuell kunst. Nærmere informasjon om tilbudet og søknadsskjema på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsskjema kan også hentes på rådhuset eller på Spira / kulturskolen.

Kontakt: , telefon 97730775

Søknadsfrist: 28.4.2017