Flekkefjord kommune går hver onsdag ut med aktuell informasjon og kunngjøringer i lokalpressen. 

Annonsene for de siste uker kan du se på dette menypunktet.

Fellesannonse uke 11/18

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

FLEKKEFJORD BYSTYRE
Bystyret innkalles til møte på rådhuset torsdag 22. mars 2018 kl. 18.00.
Saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside.
Møtet er åpent for alle.
Video fra bystyret sendes direkte på kommunens hjemmeside.

LEDIGE STILLINGER
Enhet for hjemmetjenester
Søker etter 4 faste årsverk 
Ergoterapeuter, vernepleiere og fysioterapeuter
ID: 18/363
Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg
Tiltredelse etter avtale.
Søknadsfrist 02.04.18

Oppvekst og Kultur
Miljøterapeut – Svege verksted
100 % stilling – 50 % fast og 50 % vikariat frem til april 2019
Dagstilling 37.5 t.uke
ID: 16/355
Søknadsfrist 03.04.18

Tegnspråklærer 
Ledig stilling som tegnspråklærer ved Sunde skole.
ID 18/369
Søknadsfrist 01.04.2018

Ansettelser på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

Grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov, og rett til en opplæring som er tilpasset sin kompetanse og behov for progresjon. Det stilles ikke krav om at voksne må gjennomføre opplæring i hele fag.

Etter opplæringslovens § 4A-1 kan voksne ha rett til gratis opplæring i fagene som de trenger, for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. For å ta full grunnskoleeksamen for voksne kreves norsk, matematikk, engelsk og to av de tre fagene naturfag, samfunnsfag og RLE. Voksne kan, i tillegg til å ha rett til opplæring i hele fag eller deler av et fag, også ha rett opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Vilkårene for å ha rett til grunnskoleopplæring er at søkeren må være over opplæringspliktig alder, ikke ha rett til videregående opplæring etter ungdomsretten og trenge grunnskoleopplæring..

Etter opplæringslovens § 4A-2 kan voksne ha rett til spesialundervisning. Dette gjelder for eksempel personer med
• generelle lærevansker,
• lese- og skrivevansker,
• funksjonshemninger,
• afasi
Spesialundervisning gis til søkere
- som ikke får tilfredsstillende utbytte av den vanlige grunnskoleopplæringen
- som har særlig behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter

Søknadsskjema og mer informasjon kan du få ved henvendelse til Flekkefjord voksenopplæring, tlf. 38 32 88 60. Skjema er også lagt ut på vår hjemmeside; www.flekkefjordvo.no

Søknadsfrist fra oppstart av nytt skoleår er 1. april. Ellers kan det søkes hele året.
I forbindelse med saksbehandlingen kan det være nødvendig å innhente uttalelse fra sakkyndig instans. Søknad blir besvart med et enkeltvedtak, som kan påklages til Fylkesmannen.

Fellesannonse uke 10/18

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER

Forvaltningsenheten – Helse og omsorg
Tjenestekonsulent / saksbehandler 
100 % fast stilling 
ID: 18/342
Søknadsfrist 20.03.18

Oppvekst og kultur
Enhetsleder/Rektor – Søyland skole
100 % fast stilling fra 01.08.18
ID: 18/350
Søknadsfrist 28.03.18

Teknisk drift - Trøngsla
Sommervikarer 2018
ID: 18/166
Sommervikarer søkes i perioden uke 19-32
til vedlikehold av kommunens grøntanlegg, Blomstrende Flekkefjord, renhold og annet forefallende vedlikehold.
Søknadsfrist 28.03.18

Ansettelser på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

SONEPARKERING
Flekkefjord kommune har innført digital parkeringsordning for beboere, ansatte og næringsdrivende i sonen.
Sonekort betales på nett og registreres på bilens registreringsnummer.
Kjøp vil bli kontrollert. Kjøp som ikke er i henhold til vilkår annulleres uten refusjon.
NB! Dagskort i papir som du har er fortsatt gyldig.
For ytterligere informasjon, og for å registrere tillatelse gå inn på www.flekkefjord.kommune.no

Fellesannonse uke 09/18

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
Administrasjon
Konsulent
100 % fast stilling innen økonomi / lønn
ID: 18/315
Søknadsfrist: 19.03.18

Kultursenteret SPIRA
Turistvert
Søkes til turistinformasjonen i
50-100% stilling i perioden 1.mai til 1. september 2018
ID: 18/286
Søknadsfrist 31.03.18

Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

GODKJENTE REGULERINGSPLANER

  • · Bystyret har i møte den 11.05.2017 vedtatt detaljregulering for boligområde Svege, gnr.66, bnr.15 og 18 (planID 1004 201511).
  • · Bystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt Fløyen Abaldalen gnr.203, bnr.1558 mfl. (planID 1004 201416).

Planene er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.
Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker


HØRING – FORSLAG OM NYTT MINSTEAREAL FOR HJORT PÅ HIDRA I FLEKKEFJORD KOMMUNE.

Flekkefjord kommune sender ut forslag om endring av minsteareal på Hidra, vedtatt av Nemd for fisk og vilt i møte 21.02-18.
Forslaget går ut på å redusere dagens minsteareal fra 5000 til 2500 dekar på Hidra. De to årene det har vært hjortejakt har det blitt observert relativt mye hjort, både via sett hjort og bilder fra viltkamera.
Høringsfrist: 13.03.18, og uttalelser bes sendt til
For ytterligere informasjon, se www.flekkefjord.kommune.no.

EIENDOMSSKATT 2018

I samsvar med bystyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018 (B-sak 83/17) og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, ligger skattelisten ute til offentlig gjennomsyn i perioden 01. – 21. mars. 
Listen er publisert på kommunens hjemmeside og er lagt ut i ekspedisjonen på rådhuset.
Den viser de skattepliktige eiendommene med adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og utregnet eiendomsskatt.  Mht. klageadgang, se kommunens hjemmeside eller den tilsendte skatteseddel.  

Fellesannonse uke 08/18

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

BARNEHAGEPLASS 2018
Husk søknadsfristen 1. mars 2018 for ny barnehageplass fra august.
Søknaden sendes digitalt og skjema finner du på www.flekkefjord.kommune.no

VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING FOR
ENGVALD HANSENSVEI 11.

På vegne av Flekkefjord kommune varsles det herved at kommunen starter arbeid med utarbeidelse av detaljregulering for Engvald Hansensvei 11. Eiendommen eies av Sørlandet Sykehus HF, og benyttes i dag til parkeringsplass for sykehuset.

Planområdet grenser i vest og nord mot hhv. Engvald Hansens vei og Dannevikveien. I sør grenser planområdet til boligeiendommene Ueneskleiva 1-7 og i øst mot Ringveien 25 og 27, samt gjeldende reguleringsplan for Del av Uenes sør gnr.203, bnr.1009.

Planområdet inngår i dag i gjeldende reguleringsplan for Askeknuten – Frydenlund, vedtatt den 08.07.1999, der området i hovedsak er avsatt til offentlig bebyggelse (sykehus).

Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for etablering av bygg for samlokalisering av nødetater, samt tilhørende parkeringsanlegg for sykehuset, sannsynligvis i flere plan. Atkomstvei til Dannevika vil bli innarbeidet i planforslaget i hovedsak i samsvar med dagens situasjon.

Eventuelle merknader eller innspill til planarbeidet sendes til Flekkefjord kommune, fortrinnsvis på e-post til innen 01.04.2018. Innspill kan eventuelt også sendes pr. brev til Flekkefjord kommune, planavdelingen, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord innen samme dato.

Fellesannonse uke 07/18

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEIE TIL EIE

Flekkefjord kommune har innført «leie-til-eie» modellen.
På kommunens hjemmeside er det informasjon om ordningen, og kriterier for å kunne delta.
Modellen gir en mulighet for lavinntektsgrupper til å skaffe seg og eie egen bolig.
Se www.flekkefjord.kommune.no for nærmere informasjon.
Søknadsfrist 01.03.18

Fellesannonse uke 06/18

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

FLEKKEFJORD BYSTYRE
Bystyret innkalles til møte i Rådhuset torsdag 15.februar 2018 kl. 18.00.
Saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside.
Møtet er åpent for alle.
Video fra bystyret sendes direkte på kommunens hjemmeside.

LEDIGE STILLINGER
Enhet for hjemmetjenester
Sykepleier
Vi har ledig 2 faste stillinger i hjemmesykepleien med arbeid hovedsakelig på natt. Stillingsstørrelse kan tilpasses. Turnus med arbeid hver 3. helg. Det gis ekstra lønnsvirkemidler i forbindelse med arbeid på natt.
Tiltredelse snarest etter avtale. 
ID: 18/123   
Søknadsfrist  22.02.18


Enhet for habilitering
Personalleder
100 %  fast stilling
Tiltredelse snarest etter avtale 
ID: 18/145
Søknadsfrist  22.02.18

Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no


DRIFTSTILSKUDD LAG OG FORENINGER 2018.

Lag og foreninger i Flekkefjord Kommune kan søke om driftstilskudd til sine aktiviteter og anlegg.
Søknadsskjema for driftstilskudd skal brukes. Skjema og retningslinjer fås på servicetorget, Flekkefjord Rådhus, kan også skrives ut på kommunens hjemmeside.
Søknad sendes Flekkefjord Kommune eller på e post:  .
Søknadsfrist 15.februar.  


INNSPILL TIL REGULERING AV TORGHANDEL OG SALGSBODER.

Flekkefjord kommune har lagt frem nye retningslinjer for regulering av torghandel og salgsboder i Flekkefjord sentrum.
Dokumentene ligger på kommunens hjemmesider. Høringen er åpen frem til 20.02.2018 kl. 12.00. Innsigelser sendes inn til .

MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID
Det meldes oppstart av områderegulering for Linddal næringsområde i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8. Planarbeidet er tidligere meldt oppstartet og planprogram ble vedtatt 28.5.13. Planområdet utvides nå med 58 daa. PlanID er 1004201504.
Planområdet ligger vest for E39 i Nulandsvika og omfatter gnr. 101 bnr. 1, 2, 3, 4, 59 og tre eierløse teiger samt veggrunn. Planen vil legge til rette for areal til næringsbygg og vegkryss med E39.
Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Flekkefjord kommune innen 09.03.2018.

VIL DU VÆRE MED Å ARRANGERE 17.MAI I FLEKKEFJORD SENTRUM?
Vi ønsker å komme i kontakt med lag og foreninger som kan påta seg hele, eller deler av arbeidet med å arrangere 17.mai i sentrum. Det er ønskelig at flere lag kan gå sammen om arrangementet. Ta kontakt med dersom dere ønsker å bidra.  

TUSEN TAKK
til alle som har vist oppmerksomhet, bidratt frivillig og gitt oss gaver i løpet av 2017.
Tjørsvågheimen, Hidra Omsorgssenter, Sundeheimen og Hjemmesykepleien.

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den 12.12.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:
UENESODDEN (Idrettshall arena)

Planområdet grenser til sjøen (Grisefjorden) i vest og nord og er begrenset av Tunveien i sør og Uenesveien i øst.  
Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av idrettshall/flerbrukshall vest for Flekkefjord videregående skole der det i dag er etablert to mindre parkeringsplasser. Planforslaget inneholder ny parkeringsplass på vestsiden av Tunveien ned mot sjøen, samt utbedring av Tunveien fra skoleområdet og fram til Austadvika.
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 23. mars 2018. Eventuelle merknader til planen sendes samme adresse, eventuelt , før samme dato. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmeside.

GODKJENT REGULERINGSPLAN
Utvalg for Samfunn har i møte den 20.06.2017 vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Lille Stampen, gnr.32, bnr.180.
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.
Utvalg for Samfunns vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.