Flekkefjord kommune går hver onsdag ut med aktuell informasjon og kunngjøringer i lokalpressen. 

Annonsene for de siste uker kan du se på dette menypunktet.

Fellesannonse 12/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
FOREBYGGENDE HELSETJENESTER
Fysioterapeut
50 % fast i hverdagsrehabiliteringsteamet fra 01.07.17
ID: 17/344

ENHET FOR HABILITERING
Miljøterapeut
100 % vikariat frem til 15.08.18
ID: 17/345

Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist  21.04.17

2 LEDIGE STILLINGER SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR, SUNDE SKOLE  
D 17/348
Søknadsskjema og mer informasjon på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist 05.04.17

Fellesannonse uke 11/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
ENHET FOR HABILITERING
Vernepleier
100 % «fast vikar» stilling
ID: 17/296

Miljøterapeut
80 % vikariat frem til 01.08.18
ID: 17/297

HELSENETTVERK LISTER 
100 % fast stilling som samhandlingskoordinator for helse og omsorg.
ID: 17/284

HJEMMEBASERT OMSORG
Sykepleier
2x100 % faste stillinger i hjemmesykepleien
ID: 17/291
100 % vikariat frem til 01.02.18
ID: 17/292

Vikarer
for snarlig tiltredelse og til sommeren trengs det flere vikarer til hjemmesykepleien.
Vi har spesialavlønning for sykepleiestudenter som vil jobbe sommeren, og i helger.
ID: 17/300

Ansettelser på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist for alle stillinger: 01.04.17

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den 7.3.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:
Reguleringsendring for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63
Samtidig legges ut til offentlig ettersyn oppheving av 
Detaljregulering for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63
vedtatt 24.10.2013. Planarbeidet er en endring av gjeldende detaljregulering og innebærer omarbeiding av landområde og åpning for bygging av nye båthus.
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på 
Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 28.4. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmeside.

BYGGESAKSAVDELINGEN
Byggesak forbedrer tjenestetilbudet!
Dagens ordning med byggesaksmottak avvikles, - fra 13. mars vil vi tilby timebestilling tilpasset den enkelte og fast telefontid.  
Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Fellesannonse 10/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIG STILLING
Forvaltningsenheten, helse og omsorg
Saksbehandler 
100 % vikariat i 1 år.
ID: 17/270
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist  27.03.17

MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Flekkefjord kommune har startet opp arbeid med detaljregulering for Drangeid – gnr.103, bnr.388 og 787.

Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan for gang-/sykkelveg Vollebakken – Drangeid, 2. etappe og omfatter eiendommen til tidligere Drangeid Snarkjøp, gnr.103, bnr. 388, samt parkeringsareal på gnr.103, bnr.787 nord forretningseiendommen. Bakgrunnen for igangsetting av planarbeidet er at dagens bruk av eiendommen ikke lenger samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Parkeringsarealet nord for den tidligere forretningseiendommen ble i forbindelse med anlegging av gang-/sykkelveg ervervet av kommunen for å skaffe parkeringsareal for butikken. I skjønnsforutsetningene er imidlertid Flekkefjord kommune forpliktet til å revurdere planstatus for eiendommene dersom forretningsdriften på eiendommen opphører. Forretningsdriften på eiendommen er nå opphørt, og kommunen tar reguleringsplanen opp til ny vurdering i tråd med erstatningsskjønnet.
Hensikten med planarbeid å endre planformålet i samsvar med dagens bruk av arealet til boligformål.

Det varsles samtidig at de deler av gjeldende reguleringsplan for Gang-/sykkelveg Vollebakken - Drangeid foreslås opphevet i den grad den overlappes av forslag til ny detaljregulering.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til kommune innen 22. april 2017. Merknadene sendes Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord. Merknaden kan også sendes på e-post til .

GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE
Grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov, og rett til en opplæring som er tilpasset sin kompetanse og behov for progresjon. Det stilles ikke krav om at voksne må gjennomføre opplæring i hele fag.

Etter opplæringslovens § 4A-1 kan voksne ha rett til gratis opplæring i fagene som de trenger, for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. For å ta full grunnskoleeksamen for voksne kreves norsk, matematikk, engelsk og to av de tre fagene naturfag, samfunnsfag og RLE. Voksne kan, i tillegg til å ha rett til opplæring i hele fag eller deler av et fag, også ha rett opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Vilkårene for å ha rett til grunnskoleopplæring er at søkeren må være over opplæringspliktig alder, ikke ha rett til videregående opplæring etter ungdomsretten og trenge grunnskoleopplæring..
Etter opplæringslovens § 4A-2 kan voksne ha rett til spesialundervisning. Dette gjelder for eksempel personer med
• generelle lærevansker,
• lese- og skrivevansker,
• funksjonshemninger,
• afasi

Spesialundervisning gis til søkere
- som ikke får tilfredsstillende utbytte av den vanlige grunnskoleopplæringen
- som har særlig behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

Søknadsskjema og mer informasjon kan du få ved henvendelse til Flekkefjord voksenopplæring, tlf. 38 32 88 60. Skjema er også lagt ut på vår hjemmeside; www.flekkefjordvo.no
Søknadsfrist fra oppstart av nytt skoleår er 1. april. Ellers kan det søkes hele året. 
I forbindelse med saksbehandlingen kan det være nødvendig å innhente uttalelse fra sakkyndig instans. Søknad blir besvart med et enkeltvedtak, som kan påklages til Fylkesmannen.

Fellesannonse 09/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

EIENDOMSSKATT 2017
I samsvar med bystyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 (B-sak 93/16) og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i perioden 1. – 21. mars.  
Listen viser de skattepliktige eiendommene med adresse, matrikkelnummer, eiendomsskattetakst, skattesats og utregnet eiendomsskatt. Den er publisert på kommunens hjemmeside og er lagt ut i ekspedisjonen på rådhuset.

Det er vedtatt å justere de opprinnelige takster med 10% ut over endringen i 2016.

Det kan fremmes klage i forbindelse med den årlige utskrivning av eiendomsskatt, men bare dersom det tidligere ikke er klaget på samme grunnlag. Slik klage må sendes skriftlig til Flekkefjord kommune, Eiendomsskattekontoret, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord 
innen 12. april 2017.

LEIE TIL EIE
Flekkefjord kommune tilbyr «leie-til-eie» modellen etter søknad.
På kommunens hjemmeside er det informasjon om ordningen, og kriterier for å kunne delta.
Modellen gir en mulighet for lavinntektsgrupper til å skaffe seg og eie egen bolig.
Se
www.flekkefjord.kommune.no for nærmere informasjon og søknadsskjema.
Søknadsfrist: 31.03.17

HØRING
Flekkefjord kommune legger ut på høring forslag til forskrift for kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Se kommunens hjemmesider for høringsnotat og forslag til forskrift.
Høringsfrist: 4.5.2017

Fellesannonse 08/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

TILSKUDD TIL FESTIVALER OG STØRRE ARRANGEMENT  2017
Søknaden skal inneholde:

  • en klar visjon for festivalen/ arrangementet,
  • en klar plan for gjennomføring og
  • ett reelt budsjett.
  • Har festivalen/arrangementet vært arrangert tidligere skal ett utfyllende regnskap leveres ved søknad om ny støtte.

OBS: Mangler dette vil ikke søknaden behandles.
Summen som er avsatt til arrangement/festivalstøtte (pt kr 50.000,-) deles i 2 deler hvorav 50% av støtten gis fortrinnsvis (men kan fravikes) til 1 en søker.
For å stimulere til ny og økt aktivitet skal hoved-beløpet i første rekke tildeles:
1. prioritet: festivaler /arrangement direkte rettet mot barn og unge.
2. prioritet: nye festivaler/arrangement.
Den gjenstående summen fordeles på resterende søkere.
Utvalget står fritt til å omfordele midlene hvis ingen søkere svarer til kriteriene for tildeling.
Viktig: Les fullstendige retningslinjer på www.flekkefjord.kommune.no.
Skriftlig søknad sendes Flekkefjord kommune eller på epost til  innen 10.03.17.

Fellesannonse uke 07/17

Skrevet av Liss Kleppe. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER

OPPVEKST OG KULTUR
Rektor Sunde skole ID 17/198
Rektor Gyland skole  ID 17/197
Har du spørsmål om stillingene kontakt kommunalsjef Svein Hansen tlf 907 93 521.
Søknadsskjema og mer informasjon på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist 08.03.2017

SOMMERVIKARER 2017
SAMFUNN OG TEKNIKK
ID. 17/170
Vikarer til vedlikehold av grøntanlegg, renhold og annet forefallende vedlikehold
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no
Søknadsfrist 18.04.17

BARNEHAGEPLASS
Trenger du barnehageplass fra august 2017?
Husk søknadsfristen 1. mars
For mer informasjon: www.flekkefjord.kommune.no