Flekkefjord kommune går hver onsdag ut med aktuell informasjon og kunngjøringer i lokalpressen. 

Annonsene for de siste uker kan du se på dette menypunktet.

Fellesannonse uke 42/ 2017

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

FLEKKEFJORD BYSTYRE
Bystyret innkalles til møte i Rådhuset torsdag 26.oktober 2017 kl.18.00.
Saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside.

Fellesannonse uke 42/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
Oppvekst og kompetanse
Helsestasjonen
Helsesøster
100 % fast stilling
ID:17/1206 

Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse
Miljøterapeut
100 % sykevikariat i 12 mnd.
ID: 17/1214
Turnus dag / kveld med arbeid hver 3. helg
Tiltredelse: snarest.

Personal og org. utvikling
Vikarsentralen søker medarbeider 100% stilling
40 % fast stilling og 60 % sykevikariat
ID: 17/1215
Dagtid
Tiltredelse: snarest.

Søknadsfrist:  01.11.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no 

 

SUPPLERENDE BARNEHAGEOPPTAK I FLEKKEFJORDSBARNEHAGENE
Søknadsfrist 1. november 2017
Vi gjennomfører suppleringsopptak i Flekkefjordsbarnehagene med tilbud om plass fra nyttår 2018. Det vil da bli gitt tilbud om barnehageplass fortrinnsvis i barnehager som har ledig kapasitet.
For spørsmål vedrørende
barnehageopptak, kontakt barnehagefaglig rådgiver Janne Haugland telefon 901 18 833.


GODKJENT REGULERINGSPLAN
Bystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt detaljregulering for Slådel, gbr. 25/43 m.fl. – planID 1004201529.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

 

BRØYTING AV PRIVATE VEGER
Brøyting av private veger i Flekkefjord kommune i sesongen 2017/2018 utføres etter følgende bestemmelser:
Det settes ingen nedre grense for vegens lengde.
Avgiften for brøyting er:
kr. 2.850,- inntil 500 m,
kr. 5.700- inntil 1000 m. osv.

Når det er flere enn en oppsitter ved en veg, skal det betales full avgift for hver enkelt oppsitter, og oppsitterne må selv velge en kontaktperson som er ansvarlig overfor kommunen. Dersom en oppsitter ikke betaler, opphører brøytingen umiddelbart.

Dersom det ikke er satt opp brøytestikker, blir vegen ikke brøytet selv om avgift er betalt.
Avtalen gjelder kun brøyting, ikke strøing.

Søknadsskjema og nærmere regler for brøyting finnes på kommunens hjemmeside/fås ved henvendelse til Servicetorget, Kirkegaten 50, tlf. 38 32 80 00.

Søknadsfrist: 31.10. 2017.
Abonnenter som hadde brøyting i sesongen 2016/2017 vil få tilsendt faktura og behøver ikke søke på nytt.             
                                                                                                               Teknisk drift

Fellesannonse uke 41/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
Oppvekst og kultur
Pedagogisk leder i Sira barnehage, 1års vikariat med muligheter for fast tilsetting.
ID: 17/1179
Søknadsfrist 25.10.2017

Enhet for hjemmetjenester
Sykepleiere/Vernepleiere til hjemmesykepleien
På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere/vernepleiere. Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg
ID: 17/1181
Tiltredelse snarest etter avtale
Søknadsfrist: 30.10.17

Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

Fellesannonse uke 40/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

 

STILLING LEDIG
Forebyggende helsetjenester
Fysioterapeut
50 % fast i hverdagsrehabiliteringsteamet 
ID: 17/1155
Tiltredelse snarest

Søknadsfrist  25.10.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no 


GODKJENT REGULERINGSPLAN
Bystyret har i møte den 22.6.2017 vedtatt Detaljregulering for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63 m.fl.

OPPHEVING AV REGULERINGSPLAN
Bystyret har i møte den 22.6.2017 opphevet Detaljregulering for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63 m.fl. av 24.10.2013. 

Planene er sammen med sakenes dokumenter utlagt til gjennomsyn på rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Fellesannonse uke 39/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIG STILLING
Oppvekst og kultur
Tegnspråklærer Sunde skole ID 17/1103

LEDIGE VIKARIATER
ENHET FOR HABILITERING
Avdelingsleder i Søylandsveien 18a 100% stilling 1 års vikariat ID 1089
Avdelingsleder i Tjørsvågveien 16 80% vikariat i 1 år ID 1090
Fagarbeider i Sundegt 41 i 55% svangerskapsvikariat. ID 1093

Søknadsfrist 18.10.2017
Søknadsskjema og mer informasjon om stillingene på www.flekkefjord.kommune.no 

GODKJENT REGULERINGSPLAN
Bystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt detaljregulering for Slådel, gnr. 25, bnr.5 m.fl. Planen åpner for oppføring av inntil 10 leiligheter konsentrert bebyggelse samt 2 eneboliger.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. Plandokumentene kan også finnes på kommunens hjemmeside.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

 

Fellesannonse uke 38/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

FLEKKEFJORD BYSTYRE
Bystyret innkalles til møte i Rådhuset torsdag 28.september 2017 kl.18.00.
Saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside.

SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG
Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg. Anlegget må inngå i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Flekkefjord Kommune.
Det finnes ulike tilskuddsbeløp for forskjellige anleggstyper. Alle anlegg skal forhånds godkjennes av kommunen.
Søknad om spillemidler med alle vedlegg skal sendes elektronisk.
Melding om påtenkte spillemiddelsøknader for ovennevnte anlegg skal gis til idrett og nærmiljø innen 1. oktober.
Frist for elektronisk innlevering av søknader med forhåndsgodkjente planer og nødvendige bilag er 15.oktober.
For mer info kontakt Idrett og nærmiljø v/Thomas Olsson.