Flekkefjord kommune går hver onsdag ut med aktuell informasjon og kunngjøringer i lokalpressen. 

Annonsene for de siste uker kan du se på dette menypunktet.

Fellesannonse uke 25/ 17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

FLEKKEFJORD BYSTYRE
Bystyret innkalles til møte i Rådhuset torsdag 22.juni 2017 kl.18.00. 
Saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside.

 

 REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den  07.03.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:
Detaljregulering for Bermingdalen, gnr.1, bnr.21, 36 og 47, Hidra.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen til boligformål og småbåtanlegg. Det planlegges inntil 4 boenheter fordelt på 2 frittliggende eneboliger og 2 enheter i konsentrert bebyggelse. Planen legger også til rette for inntil 11 båtplasser samt felles bryggeanlegg. Utbyggingen er i tråd med overordnet plan (kystsoneplanen).

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 01.08.2017. Eventuelle merknader til planen må sendes Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord innen samme dato. Merknader kan også sendes elektronisk til . Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmeside

 

Fellesannonse uke 23/ 17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

STILLING LEDIG
Flekkefjord kulturskole
Danselærer
20 % fast stilling fra 01.08.17
ID: 17/693

Enhet for habilitering
Avdelingsledere
2 x 100% fast stilling
Turnus med arbeid hver 3. helg
ID: 17/681
Tiltredelse: 15.08.17

Miljøterapeut
80% svangerskapsvikariat frem til 01.10.18
Turnus med arbeid hver 3. helg
ID: 17/679
Tiltredelse: 01.10.17

80% svangerskapsvikariat frem til 01.10.18
Turnus med arbeid hver 4. helg
ID: 17/680
Tiltredelse: 01.10.17

Søknadsfrist: 23.06.17 
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

Fellesannonse uke 22/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

KYSTLOTTERIET – SØPPELPLUKKING I SKJÆRGÅRDEN
Alle som ønsker å delta må hente Kystlotteriets egne søppelsekker og lodd på utleveringspunktene.

Når sekkene er fylt med marin søppel, lukket og merket med lodd, leveres den på returpunkt. Alle som leverer inn sekk med lodd, er med i lotteriet om fine lokale og nasjonale premier.

Det skal være «marint» søppel som har drevet i land på en strand fra sjøen eller et større ferskvann. Nærmere opplysninger finner du på Flekkefjord kommunes hjemmeside på linken https://www.flekkefjord.kommune.no/nyheter/2538-kystlotteriet-soppelplukking-i-skjaergarden .

Hvis du er usikker på noe i forbindelse med kystlotteriet, ta kontakt med Servicetorget.

Fellesannonse uke 21

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

STILLING LEDIG
Forebyggende helsetjenester
Rehabiliteringssykepleier
100 % vikariat for 1 år i kommunens rehabiliteringsteamet Dagstilling - 37.5 t/uke
ID: 17/637

Søknadsfrist 07.06.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

HAR DERE PLANER OM NOE SOM KAN KOMME UNGDOMMEN I FLEKKEFJORD TIL GODE? MIDLER KAN SØKES GJENNOM KOMMUNENS UNGDOMSRÅD.
Flekkefjord ungdomsråd har kr. 50 000,- til disposisjon for 2017. I år ønsker vi å fordele beløpet til ulike gode ungdomsformål. Ungdomsrådet gjør selv en vurdering av hvilke søknader som kommer i betraktning og hvor mye penger som gis til de ulike søkerne. Ungdomsrådet bestemte i møtet 22.05. at vi utlyser så generelt som mulig, da vi ønsker mange spennende og kreative forslag. Søknaden må begrunnes, viktigste er at dette kommer ungdommer i kommunen til gode.

Søknader merkes med Flekkefjord ungdomsråd og sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord innen tirsdag 6.juni 2017.

 

Fellesannonse uke 19/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

 

STILLING LEDIG
Enhet for hjemmetjenester
Sykepleier
2x100 % faste stillinger i hjemmesykepleien
ID: 17/554

Helgestillinger /studentstillinger
Flere ledige helgestillinger 15 - 20 % i hjemmesykepleien, på Hidra og Sundeheimen
Spesialavlønning / bonusordning for sykepleiestudenter.
ID: 17/555

Søknadsfrist: 26.05.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

 MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID
Det meldes oppstart av Detaljregulering for Svegeskogen nord, gnr. 66 bnr. 128 m.fl.
PlanID 1004201711, i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8.
Planområdet omfatter eksisterende industriområde nord for avkjørsel fra fylkesveg 44 og er 66 da.

Planens formål er å åpne for at 2 da av gnr. 66 bnr. 195 kan legges til rette for en institusjon med 3 boenheter og tilhørende base. I tillegg er formålet å harmonisere plansituasjonen innenfor området i forhold til etablert situasjon.
Planen vil inneholde arealformål til institusjon, industri, veg og grønnstruktur.
Følgende reguleringsplaner med tilhørende endringer søkes samtidig opphevet:

  • Svegeskogen industriområde, vedtatt 11.9.1973
  • Svegeskogen II, vedtatt 9.2.1984
  • Svegeskogen reguleringsendring, vedtatt 12.12.1996
  • Svegeskogen nordre del, vedtatt 10.9.1998

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Flekkefjord kommune innen 9. juni 2017. Oppstartmeldingen med kart finnes på kommunens hjemmeside.

REGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den 07.03.2017 å legge ut til offentlig ettersyn: 

Detaljregulering for Øvreid 11, gnr.103, bnr.415 m.fl.
Planområdet omfatter eiendommene gnr.103, bnr. 415, 837 og 896.
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen til boligformål. Det planlegges inntil 20 boenheter fordelt på tomannsboliger og flermannsboliger. Planen legger også til rette for småbåtanlegg i Selura. Utbyggingen er i tråd med overordnet plan (kommunedelplan for Sentrumsområdet).

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 21. juni 2017. Eventuelle merknader til planen må sendes Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord innen samme dato. Merknader kan også sendes elektronisk til . Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmeside

 

 

 

 

Annonse fredag 5 mai/17

Skrevet av Siv Kristine Skarpenes. Sist endret . i kategorien Annonser

LEDIGE STILLINGER
Oppvekst og kompetanse

Inspektør Søyland skole
100% fast stilling 
Ved spørsmål ta kontakt med kommunalsjef Svein Hansen på tlf. 90 79 25 21
eller rektor Ole Flåto på tlf. 48 24 85 15
ID: 17/540

Lærer
Lærerstillinger mulig ledige ved flere skoler
Ved spørsmål ta kontakt med kommunalsjef Svein Hansen på tlf. 90 79 35 21
eller direkte med skolene
ID: 17/545

 Fagarbeider
Diverse ledige stillinger i skole først og fremst Sunde skole og Flekkefjord ungdomsskole
Ved spørsmål ta kontakt med kommunalsjef Svein Hansen på tlf. 90 79 35 21
eller direkte med skolene
ID: 17/546

Pedagogiske ledere/pedagoger i barnehage
Flere ledige stillinger
Ved spørsmål ta kontakt med Janne Haugland 90 11 88 33
ID: 17/547

Spesialpedagog
Inntil 100 % ledig stilling på førskoleområdet
Ved spørsmål ta kontakt med Janne Haugland 90 11 88 33
ID: 17/548   

Søknadsfrist  19.05.17
Ansettelse på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer/avtaler.
Se fullstendig utlysningstekst på www.flekkefjord.kommune.no

LEDIG LEILIGHET
Liengården, Urgaten 2.

Ta kontakt med Forvaltningsenheten, tlf: 38328383 for informasjon og hjelp til søknad.
Søknadsfrist 20 mai.