Varsel om oppstart av planarbeid - Kjellesviggården

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Høringer

Logo copyArkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Nye Kjellesvig AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid til §12-8 og for:

Detaljregulering for Kjellesviggården, Flekkefjord - Gnr. 203 bnr. 12 m.fl. PlanID 10041707

pdfVarselbrev
pdfHøringsinstanser
pdfNaboliste

Kontaktinformasjon
Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet sendes:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Mari Omland Egeland, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord
eller på e-post til:
med kopi til:
Flekkefjord kommune v/ plankontoret, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord eller e-post:

Høringsfrist
Frist for eventuelle uttalelser: 15.05.17

Varsel om oppstart av planarbeid - Springerbakken 1

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Høringer

Logo Kristiansen & Selmer OlsenArkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Hellvik Hus Flekkefjord AS og Holm AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven for:

Detaljregulering for Springerbakken 1 - Gnr 203 bnr 323 m.fl. - Sunde - PlanID 1004 201709

pdfVarselbrev
pdfHøringsinstanser
pdfNaboliste

Kontaktinformasjon:
Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på
e-post: .
Kopi av innspill sendes
Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord, eller e-post: .

Høringsfrist
Frist for innspill er 12.05.17.

Eiendomsskatt for 2017

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Arkitekturguide 164

I samsvar med bystyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 (B-sak 93/16) og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i perioden 1. – 21. mars.  Listen er vedlagt som fil nedenfor.

 

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Helle gnr.107, bnr. 13 og 14, Stolsfjorden

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

Plankart

Utvalg for samfunn har i møte den 8. september 2015 vedtatt å legge ovennevnte forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget inneholder 8 nye fritidsboliger i tillegg til to eldre boliger, småbåthavn, badeplass og hensynsoner for viktige naturtyper. Planområdet er 87 daa.

Planene er sammen med saken dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegaten 50 i tiden fram til 13. november 2015. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato.

pdfReguleringsbestemmelser.pdf

pdfReguleringskart_A1.pdf

pdfPlanbeskrivelse.pdf

pdfNaturmangfold.pdf

pdfMiljøverndepartementet.pdf

pdfRisiko-såbarhet.pdf

pdfSaksfremstilling.pdf

pdfSkjøtselsplan_for_slåttemark_Ytre_Helle-VA-Fylkesmann.pdf