Varsel om oppstart av planarbeid - Kjellesviggården

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Høringer

Logo copyArkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Nye Kjellesvig AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid til §12-8 og for:

Detaljregulering for Kjellesviggården, Flekkefjord - Gnr. 203 bnr. 12 m.fl. PlanID 10041707

pdfVarselbrev
pdfHøringsinstanser
pdfNaboliste

Kontaktinformasjon
Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet sendes:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Mari Omland Egeland, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord
eller på e-post til:
med kopi til:
Flekkefjord kommune v/ plankontoret, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord eller e-post:

Høringsfrist
Frist for eventuelle uttalelser: 15.05.17

Varsel om oppstart av planarbeid - Springerbakken 1

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Høringer

Logo Kristiansen & Selmer OlsenArkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Hellvik Hus Flekkefjord AS og Holm AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven for:

Detaljregulering for Springerbakken 1 - Gnr 203 bnr 323 m.fl. - Sunde - PlanID 1004 201709

pdfVarselbrev
pdfHøringsinstanser
pdfNaboliste

Kontaktinformasjon:
Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på
e-post: .
Kopi av innspill sendes
Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord, eller e-post: .

Høringsfrist
Frist for innspill er 12.05.17.

SØKNAD OM ANLEGGSENDRING OG ØKT MTB VED LOKALITETENE 11856 SALVÅGVIKA OG 11858 STØYTLAND

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Marine Harvest søker om tillatelse til anleggsendring og økt MTB (Maksimalt tillat biomasse) ved lokalitet Salvågvika og Støytland i Flekkefjord kommune.

Søknaden omfatter anleggsendring fra stålanlegg til ringanlegg, overgang fra to til en lokalitet og søknad om utvidelse fra 6240 tonn til 7020 tonn maksimalt tillatt biomasse (BMT).

Rogaland fylkeskommune ber Flekkefjord kommune behandle søknaden etter plan- og bygningsloven, og legge den ut til offentlig ettersyn.

pdfSØKNAD

Søknaden er også lagt ut til offentlig innsyn på tjenestetorget i Rådhuset i perioden 29. mars - 27. april 2017. Eventuelle merknader kan sendes til Flekkefjord kommune innen 27. april 2017

For mer informasjon ring saksbehandler på 38 32 80 75 / 468 41369 eller servicetorget
38 32 80 00.


DETALJREGULERING STRANDGATEN 12 OG 16 - OFFENTLIG ETTERSYN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskUtvalg for samfunn har i møte den 11.10.2016 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for

STRANDGATEN 12 OG 16, GNR.203, BNR.881 OG 1461

ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bruksendring og ombygging av eksisterende bygning i Strandgaten 16 til boligbygg (6 nye leiligheter, delvis til erstatning for næringsareal). Etasje på gateplan opprettholdes til næringsformål i tråd med dagens bruk av bygget. Bygningens eksteriør og fasadeuttrykk vil i noen grad bli omarbeidet, jfr. planbeskrivelsen.

Som eier av grunn innenfor planområdet eller grunn som støter inntil planområdet varsles De herved om at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planene er sammen med sakens øvrige dokumenter, utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegaten 50 i tiden fram til 10.05.2017. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato.

pdfSaksframlegg_11.10.2016.pdf

pdfPlankart.pdf

pdfBestemmelser_rev._24.03.2017.pdf

pdfPlanbeskrivelse_15.06.16.pdf

TJØRSVÅGSTRAND SMÅBÅTHAVN - OPPHEVING AV REGULERINGSPLAN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskOPPHEVING AV PLAN - OFFENTLIG ETTERSYN

Som følge av Utvalg for samfunn sitt vedtak den 7.3.2017 om å legge ut til offentlig ettersyn Reguleringsendring for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63, legges ut til offentlig ettersyn opphevelsen av gjeldende Detaljregulering for Tjørsvågstrand småbåthavn gnr. 67 bnr. 63 vedtatt 24.10.2013..

Vedtas reguleringsendringen vil denne erstatte gjeldende detaljregulering i sin helhet.
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til den 28. april 2017. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato. Merknader kan sendes digitalt til

pdfDetaljregulering_Reguleringskart.pdf

pdfDetaljregulering_Planbeskrivelse.pdf

pdfDetaljregulering_Bestemmelser.pdf

TJØRSVÅGSTRAND SMÅBÅTHAVN - ENDRING AV DETALJREGULERING

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskREGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Utvalg for samfunn vedtok den 7.3.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:


Reguleringsendring for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63

Planarbeidet går ut på å foreta en endring av gjeldende detaljregulering som innebærer omarbeiding av landområde og åpning for bygging av nye båthus.


Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til den 28. april 2017. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato. Merknader kan sendes digitalt til

pdfSaksfremstilling.pdf

pdfReguleringsendring_Reguleringskart.pdf

pdfReguleringsendring_Bestemmelser.pdf

pdfReguleringsendring_Planbeskrivelse.pdf