GODKJENT DETALJREGULERING FOR FLØYEN - ABALDALEN, GNR.203, BNR.1558 MFL.

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskBystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt detaljregulering for FLØYEN - ABALDALEN, GNR.203, BNR.1558 MFL. (planID 1004 201416).

Plandokumentene kan du lese ved å klikke på lenken nedenfor.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjon

GODKJENT REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT SVEGE GNR. 66, BNR. 15 OG 18

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskBystyret har i møte den 11.05.2017 vedtatt detaljregulering for boligområde Svege, gnr.66, bnr.15 og 18 (planID 1004 201511.

Plandokumentene finner du ved å klikke på lenken nedenfor.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Saksframlegg

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart

 

Melding om vedtak angående reguleringsendring for Sandvand vest

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Utvalg for samfunn har i møte den 21.11.2017, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, vedtatt Mindre reguleringsendring for Sandvand Vest hyttefelt, gnr. 172 bnr. 13.

Plankartet sammen med sakens dokumenter finnes som vedlegg til denne annonsen.

Utvalgets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

EIENDOMSSKATT 2018

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

I samsvar med bystyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018 (B-sak 83/17) og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i perioden 1. – 21. mars.  Listen er vedlagt som fil nedenfor.

IDRETTSHALLARENA UENES - OFFENTLIG HØRING AV REGULERINGSPLAN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

Utvalg for samfunn vedtok den 12.12.2017 å legge ut til offentlig ettersyn: UENESODDEN, GNR.203, BNR.1704 MFL. (Idrettshallarena). Planområdet grenser til sjøen (Grisefjorden) i vest og nord og er begrenset av Tunveien i sør og Uenesveien i øst.  
 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av idrettshall/flerbrukshall vest for Flekkefjord videregående skole der det i dag er etablert to mindre parkeringsplasser. Planforslaget inneholder ny parkeringsplass på vestsiden av Tunveien ned mot sjøen, samt utbedring av Tunveien fra skoleområdet og fram til Austadvika.
 
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 23. mars 2018. Eventuelle merknader til planen sendes samme adresse, eventuelt , før samme dato.