Varsel om oppstart av reguleringsarbeid i Skottelia

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Flekkefjord Slipp AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid til §12-8 og for:

DETALJREGULERING FOR SKOTTELIA, FLEKKEFJORD – GNR. 203 BNR. 1319 mfl. PLANID 1004201717

Planområdet ligger i området ved Grønnes-Verven, sør-øst for Flekkefjord sentrum. Gnr. 203, bnr 1319, 1910 og 1311.
1709 Varselbrev 14 september 2017
Figur 1 Planområdet vist med rød firkant (ikke i målestokk) Kartkilde: www.norgeskart.no

Eiendomsskatt for 2017

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Arkitekturguide 164

I samsvar med bystyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 (B-sak 93/16) og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i perioden 1. – 21. mars.  Listen er vedlagt som fil nedenfor.

 

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Helle gnr.107, bnr. 13 og 14, Stolsfjorden

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Høringer

Plankart

Utvalg for samfunn har i møte den 8. september 2015 vedtatt å legge ovennevnte forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget inneholder 8 nye fritidsboliger i tillegg til to eldre boliger, småbåthavn, badeplass og hensynsoner for viktige naturtyper. Planområdet er 87 daa.

Planene er sammen med saken dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegaten 50 i tiden fram til 13. november 2015. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato.

pdfReguleringsbestemmelser.pdf

pdfReguleringskart_A1.pdf

pdfPlanbeskrivelse.pdf

pdfNaturmangfold.pdf

pdfMiljøverndepartementet.pdf

pdfRisiko-såbarhet.pdf

pdfSaksfremstilling.pdf

pdfSkjøtselsplan_for_slåttemark_Ytre_Helle-VA-Fylkesmann.pdf

Offentlig ettersyn: Reg.endring Lyngveien 58, gnr. 203 bnr. 1784, Rauli sør

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Høringer

TekniskUtvalg for samfunn har i møte den 18. november vedtatt å legge ovennevnte forslag til reguleringsendring ut til offentlig ettersyn.


Planområdet er begrenset til gnr. 203 bnr. 1784. Eiendommen er en utbygd boligtomt som utgjør cirka 1,2 daa. Planformål er spredt småhusbebyggelse, hvorav 0,4 daa tidligere inngikk i et friområde.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegaten 50 i tiden fram til 21. januar 2015. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato. Merknader kan sendes digitalt til 

pdfSaksfremlegg
pdfReguleringskart
pdfReguleringsbestemmelser

Høring helse- og omsorgstjenesteplan

Skrevet av Thor Eric Vågen Jægtnes. Sist endret . i kategorien Høringer

LivsgledeFlekkefjord kommune legger herved ut helse- og omsorgsplan 2020 på høring. Planen har fått navnet "Deltakelse og mestring" og legger føringer for utviklingen av helse- og omsorgssektoren i Flekkefjord kommune i årene som kommer.

Alle ansatte og innbyggere oppfordres til å lese planutkastet.