Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring for del av Helle

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Høringer

Teknisk
Kristiansen og Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter gir, på vegne av Bruhjell Eiendom, melding i henhold til § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang:
REGULERINGSENDRING FOR DEL AV HELLE, HIDRA, GNR. 20 BNR. 5, FLEKKEFJORD. 
PLANID 1004201700.

 

 

Planområdet
Planområdet ligger lokalisert på Helle på Hidra i Flekkefjord kommune og utgjør et areal på ca. 0,5 daa.

Formålet med planen

Formålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for at bebyggelse kan oppføres inntil nabogrense i nord, som følge av endrede grenseforhold. Dette gjelder for eksisterende fritidsboliger/naust samt eksisterende brygge. Adkomst til planområdet opprettholdes lik gjeldende plan. Endringer vedrørende byggegrense gjøres i både plankart og bestemmelser. Bestemmelser og plankart innenfor avsatt reguleringsområde oppdateres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Aktuelle reguleringsformål:
Fritidsbebyggelse, småbåtanlegg i sjø og på vann, friluftsområde i sjø og på land.

Utbyggingsavtale
Detaljreguleringen utløser ikke behov for utbyggingsavtale.

Formål i gjeldende plan
Området omfatter del av gjeldende reguleringsplan for «Del av Helle, Hidra, Gnr.20, Bnr. 5». Gjeldende reguleringsplan består med hovedformål av fritidsbebyggelse og småbåtanlegg i sjø og vann, med tilhørende intern infrastruktur.

Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet kan rettes til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post til:   
med kopi til: Flekkefjord kommune v/ plankontoret, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord eller
e-post:  

Frist for innspill er 17.07.17

pdfVarselbrev