Melding om oppstart av planarbeid

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Høringer

Det meldes oppstart av områderegulering for Linddal næringsområde i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8. Planarbeidet er tidligere meldt oppstartet og planprogram ble vedtatt 28.5.13. Planområdet utvides nå med 58 daa. PlanID er 1004201504.

Planområdet ligger vest for E39 i Nulandsvika og omfatter gnr. 101 bnr. 1, 2, 3, 4, 59 og tre eierløse teiger samt veggrunn. Planen vil legge til rette for areal til næringsbygg og vegkryss med E39.

Planavgrensing
Linddal næringsområde

Vedtatt planprogram og saksfremstilling kan lastes ned her.

Merknader
Eventuelle merknader til planarbeidet sendes til innen 9.3.2018 med emne "Områderegulering Linddal nøringsområde".