Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

byen20fra20kleivan11På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

For første gang?

Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

Da kan dette være noe for deg!

 Vi tilbyr deg mulighet til å legge inn en ÅPEN SØKNAD til Flekkefjord kommune.

Det gjør du på følgende måte:
Gå inn på  http://www.flekkefjord.kommune.no  under stilling ledig

Åpen søknad sykepleier Flekkefjord kommune
ID: 15/1181

Det betyr at din søknad blir hentet fram hver gang vi har en ledig sykepleierstilling hos oss, og du slipper å følge med på evt utlysninger. 

Du vil da få en henvendelse  om du ønsker å stå på søkerliste til aktuell stilling.

Du blir stående som søker hos oss, til du selv melder fra at du trekker søknaden.

Vi kan tilby deg ønsket stillingsstørrelse.

 

Som sykepleier i Flekkefjord kommune møter du:

Tjørsvågheimen sykehjem: - som er et nybygg og renovert moderne sykehjem med 9 sykehjems enheter for 8-12 pasienter og 1 aldershjemsavdeling.

Målet er å skape et sykehjem som setter faglig kvalitet og arbeidsglede i fokus.

På sykehjemmet er det 20 sykepleiere. Vi har faste sykepleiermøter hver 6 uke, som brukes til informasjon, internopplæring og refleksjonsgrupper.

På kveld/ helg og natt er sykepleier fristilt fra arbeid i avdeling, for å ha sykepleieansvar for hele institusjonen, samt hjelpe til der behovet er størst.

Vi har lege tilgjengelig 5 dager pr. uke, samt mulighet, kompetanse og vilje til å sette i gang undersøkelser og behandlingsopplegg som tidligere var uvanlig på sykehjem.

 

Hjemmebasert omsorg :  - en tjeneste som gir hjemmesykepleie, hjemmehjelp med mer til de som bor hjemme. Vi server hele kommunen og har i tillegg 2 bemannede leilighetskomplekser med 43 leiligheter. Vi har også et dagsenter for personer med demens.

Målet er å gi nødvendig behandling og pleie i eget hjem slik at den enkelte får mulighet til å bli boende hjemme.

Det jobber 14 sykepleiere i hjemmebaserte tjenester. Vi har jevnlige sykepleiemøter og oppdaterer oss kontinuerlig på nye oppgaver og prosedyrer.

Vi samarbeider med lokalsykehuset og fastlegene.

 Sykepleiere som miljøterapeuter:

Tjenester for funksjonshemmede: - en tjeneste som gir praktisk bistand, avlastning og støttekontakt til barn/ ungdom og voksne funksjonshemmede/ psykisk utviklingshemmede som bor i kommunale omsorgsboliger eller i private boliger. Det et dagsenter for psykisk utviklingshemmede.

Målet er å gi funksjonshemmede tilpassede tjenester og bo tilbud som kan bidra til å skape størst mulig trivsel for den enkelte i hverdagen.

Det er ca 100 årsverk og inntil 200 ansatte i tjenesten fordelt på assistenter, miljøarbeidere og miljøterapeuter. Miljøterapeuter har tverrfaglig bakgrunn og jobber med miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak rundt hver bruker. Det er boveiledersamlinger og boligmøter hver 3.uke og terapeutsamlinger hver 6.uke. Det arbeides tett med Habiliteringstjenesten for barn/ unge og voksne samt ett tverrfaglig samarbeid rundt hver bruker.

Psykiske helsetjenester: - en tjeneste som gir psykisk helsehjelp og praktisk bistand/ ambo til unge og voksne med psykiske lidelser og rusproblemer. De fleste bor i kommunale omsorgsboliger eller private boliger. Det er et psykiatrisk dagsenter med varierte arbeids- og aktivitetstilbud.

Målet er «synlig og tilgjengelig» og «samarbeid om å mestre eget liv».

Det er ca 12 årsverk og 20 ansatte fordelt på sykepleiere og vernepleiere med videreutdannelse i psykisk helsearbeid, miljøterapeuter med tverrfaglig bakgrunn, fagarbeidere og assistenter. Miljøterapeutene arbeider med psykisk helsearbeid og rusrelatert oppfølging og arbeider tverrfaglig i nært samarbeid med NAV, fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Det er jevnlig veiledning fra 2.linjetjenesten og interne fagmøter.

 Sykepleier i Flekkefjord kommune.

 • Kravene til sykepleiekompetanse er økende. Samhandlingsreformen har  ytterligere forsterket dette. Både hjemmebasert omsorg og sykehjemmet forbereder seg på/ og håndterer  nye oppgaver vi tidligere ikke hadde tilbud om i kommunen.
 • Hele Helse og velferd bruker  fagprogrammet Profil.
 • Hjemmebasert omsorg benytter Mobil Omsorg
 • Medisinleveranse i multidoser er gjennomført på hele sykehjemmet, og er et tilbud til alle som trenger denne tjenesten fra Hjemmebasert omsorg.
 • Kommunene har egen forvaltningsenhet, som tar imot henvendelser, søknader, gjør hjemmebesøk og håndterer tildeling av tjenester.
 • Kommunene har egen vikarsentral som sørger for at vi får på plass vikar når vi trenger det.
 • Fysioperapeuter  og  ergoterapeuter er organisert  under Forebyggende helsetjenester sammen med rehabiliteringssykepleier og ansatte med ansvar for hjelpemidler. Denne enheten har et godt samarbeide med SSHF : Geriatrisk daghospital, som er lokalisert på egen avdeling på Tjørsvågheimen.
 • Helse og velferd er tilknyttet Norsk Helsenett, og vi kommuniserer med de fleste fastleger ved elektroniske meldinger. El. kommunikasjon med legevakt og sykehus er underveis.

Til stillingene ønsker vi autoriserte sykepleiere, el. studenter som avslutter innen 6 mndr.

Du bør:

 • Ønske å arbeide i eldreomsorgen.
 • Være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Være engasjert og ha holdninger og væremåte som bidrar til godt arbeidsmiljø og god yrkesetikk
 • Inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Ønske å være med å påvirke tjenestetilbudet positivt.
 • Ønske å bli faglig oppdatert og være en ressurssykepleier innenfor ulike fagområder.

Flekkefjord kommune har spesialavlønning for sykepleiere på Tjørsvågheimen og Hjemmebaser omsorg.

Startlønn 0-2 års ansiennitet er kr 373.700,- + rekruteringstilskudd  41.900,- i henhold til stillingsprosenten

Tabell pr 01.05.16

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

Garantilønn

373.700

381.200

388.700

393.700

415.600

435.800

Rekrutterings-

tilskudd

41.900

34.400

47.100

42.100

20.200

0

Sum samlet årslønn

415.600

415.600

435.800

435.800

435.800

435.800

Vi har også stipendordninger for sykepleiestudenter som ønsker å jobbe hos oss i helger og ferier. .

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.  (Ikke søknad den registreses elektronisk.)

Tjørsvågheimen:   

Hjemmebasert omsorg:

Enhet for habilitering : 

    

 • Miljøarbeider - Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse

  Miljøarbeider
  95 % sykevikariat i 6 mnd med mulighet for forlengelse.
  Turnus i hovedsak kveld / natt med arbeid hver 4. helg.
  ID: 17/1217
  Tiltredelse: Så raskt som mulig.

  Frist:  07.11.17

  Les mer …
 • Miljøterapeut - Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse

  Miljøterapeut  
  100 % stilling i 12 mnd

  Turnus dag / kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/1214

  Tiltredelse: snarest
  Frist: 01.11.17

  Les mer …
 • Ledig stilling - Medarbeider til Vikarsentralen

  Personal og organisasjonsutvikling har ledig

  100 % stilling som medarbeider ved Vikarsentralen  

  (60% vikariat og 40 % fast)

  ID: 17/1215

  Søkandsfrist: 01.11.17

   

  Les mer …
 • Ledig stilling - Helsesøster

  Oppvekst og kompetanse, helsestasjonen har ledig stilling som
  Helsesøster
  100 % fast stilling fra og med 15.01.18
  ID: 17/1206
  Frist: 01.11.17

  Les mer …
 • Sykepleiere/Vernepleiere til Enhet for Hjemmetjenester

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger enheten flere sykepleiere /vernepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/1181
  Tiltredelse snarest etter avtale

  Frist: 30.10.17 

  Les mer …
 • Ledig stilling som pedagogisk leder i Sira barnehage 1.års vikariat

  Pedagogisk leder ID 17/1179

  Søknadsfrist 25.10.2017

  Les mer …
 • Fysioterapeut 50 % fast stilling i Kommunehelsetjenesten

  Fysioterapeut

  50 % fast stilling som fysioterapeut i hverdagsrehabiliteringsteam

  ID: 17/1155
  Frist: 25.10.17

  Les mer …
 • Stilling ledig som pedagogisk psykologisk rådgiver

   PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVER

   - Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Farsund (vertskommune), Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Tjenesten har fire regionale kontorer og PPT sitt arbeid omfatter både førskolebarn, grunnskolebarn og voksne med spesielle opplæringsbehov. Sentrale oppgaver for PPT er både sakkyndig utredning og systemrettet/ forebyggende arbeid.

   Ved Lister PPT har vi ledig en fast 100% stilling som PP-rådgiver.

  De sentrale oppgavene til PPT er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barnehage, skole, hjem og kommunene ellers.

   Vi søker en medarbeider som har:

  • Relevant utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ hovedfag/ mastergrad innenfor fagområdene psykologi/ spesialpedagogikk/ pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning
  • Annen, relevant høyere utdanning kan bli vurdert
  • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig, samt evne til å følge opp forvaltningsmessige krav til    skriftlighet vil bli vektlagt
  • Fleksibilitet, omstillingsevne og gode samarbeidsevner vil være nødvendig i jobben
  • Utredningskompetanse/ erfaring fra pedagogisk psykologisk sakkyndighetsarbeid vil være en fordel
  • Kompetanse/ erfaring/ interesse for veiledning, utviklingsrettet arbeid og kompetanseutviklingsarbeid i skole spesielt vil være en fordel
  • Erfaring fra/ god kjennskap til PPT og skole vil være en fordel

  Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker, like faglige utfordringer, ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe godt i team. Samtidig må du også kunne arbeide selvstendig og nøyaktig og tåle et høyt arbeidstempo. Vår organisasjon er i stadig utvikling, og det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer. Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen, og kontorplassering vil kunne bli endret ut i fra det til enhver tid gjeldende behov.

  Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt.

  Ved rekruttering internt i enheten vil annen stilling kunne bli ledig. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt annen stilling ved enheten.
  Lister-PPT kan tilby sine medarbeidere varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det fokuseres på faglig kvalitet, tverrfaglig samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling - noe som gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte.

  Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
  Søker må ha sertifikat for personbil og disponere bil i tjenesten.

  For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

  Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

   Søknadsfrist: 13.10.2017

 • Stilling ledig som logoped

  LOGOPED

    - Listerkommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har et interkommunalt samarbeid i forhold til tjenester som Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og Logopedi. Kommunene ønsker en logopedtjeneste som fungerer tett opp mot PPT. Blant annet gjennom felles ledelse og felles personalmøter/fagsamlinger, men som likevel skal være enn selvstendig tjeneste med Farsund kommune som vertskommune. Logopedtjenesten skal betjene brukere fra alle de 5 kommunene i samarbeidet, og det er ønskelig at tjenesten har både en behandlende og veiledende funksjon.

   Ved logopedtjenesten i Lister har vi ledig en 100 % fast stilling som logoped.

  Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen og oppgavene vil i stor grad rette seg mot arbeid med barn og unge.

  Snarlig tiltredelse.

  Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:
  • Godkjent utdanning/sertifisering som logoped
  • Veiledningskompetanse og -erfaring vil være en fordel
  • Erfaring fra barnehage og/eller skole vil være en fordel
  • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig
  • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

  Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

  Regionen tilbyr deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, som kan gi gode utviklingsmuligheter.

  Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
  lover, reglement og tariffavtaler. Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten.

  For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

  Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på
  www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

   Søknadsfrist: 13.10.2017

 • Ledige stilling som tegnspråklærer ved Sunde skole

   

  LÆRER ID:17/1103

  Sunde skole ligger sentralt til i Flekkefjord og har 496 elever på 1.-7. trinn.  Våre satsingsområder er lesing i alle fag, vurdering for læring, tidlig innsats og klasseledelse.
  Skolen har behov for tegnspråklærer noen få timer i uka. Tiltredelse snarest.
  Søknadsfrist  18.10.17 

  Les mer …
 • Ledig vikariat som helsefagarbeider 55%

  Enhet for habilitering
  inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.

  Det er nå ledig følgende:

  Helsefagarbeider
  55 % svangerskapsvikariat i Sunde gt 41
  ID: 17/1093      
  Stillingen har turnus dag/kveld/natt med arbeid hver 2. helg
  Tiltredelse: Etter avtale
  Søknadsfrist: 18.10.2017

  Les mer …
 • Ledig stilling som Avdelingsleder - 1.års vikariat 80%

  Enhet for habilitering
  inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.  Det er nå ledig følgende

  Avdelingsleder
  1 års vikariat
  80 % i Tjørsvågveien 16
  ID: 17/1090
  Arbeidstid: Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg.
  Søknadsfrist: 18.10.2017
   

  Les mer …
 • Ledig stilling som Avdelingsleder - 1.års vikariat 100%

  Enhet for habilitering
  inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.  Det er nå ledig følgende

  Avdelingsleder
  1 års vikariat
  100 % Søylandsveien 18a
  ID: 17/1089
  Arbeidstid: Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg.
  Søknadsfrist: 18.10.2017

  Les mer …
 • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

  Da kan du få en studentavtale hos oss!
  Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
  Da er du velkommen hos oss!

  ID: 17/975

  Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

  Les mer …
 • Sykepleiere til hjemmesykepleien

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/779
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist: 07.08.17  

   

  Les mer …
 • Ledige lærerstillinger

  Lærer
  Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

  ID: 17/545

  Søknadsfrist : 19.05.17

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …