Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

byen20fra20kleivan11På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

For første gang?

Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

Da kan dette være noe for deg!

 Vi tilbyr deg mulighet til å legge inn en ÅPEN SØKNAD til Flekkefjord kommune.

Det gjør du på følgende måte:
Gå inn på  http://www.flekkefjord.kommune.no  under stilling ledig

Åpen søknad sykepleier Flekkefjord kommune
ID: 15/1181

Det betyr at din søknad blir hentet fram hver gang vi har en ledig sykepleierstilling hos oss, og du slipper å følge med på evt utlysninger. 

Du vil da få en henvendelse  om du ønsker å stå på søkerliste til aktuell stilling.

Du blir stående som søker hos oss, til du selv melder fra at du trekker søknaden.

Vi kan tilby deg ønsket stillingsstørrelse.

 

Som sykepleier i Flekkefjord kommune møter du:

Tjørsvågheimen sykehjem: - som er et nybygg og renovert moderne sykehjem med 9 sykehjems enheter for 8-12 pasienter og 1 aldershjemsavdeling.

Målet er å skape et sykehjem som setter faglig kvalitet og arbeidsglede i fokus.

På sykehjemmet er det 20 sykepleiere. Vi har faste sykepleiermøter hver 6 uke, som brukes til informasjon, internopplæring og refleksjonsgrupper.

På kveld/ helg og natt er sykepleier fristilt fra arbeid i avdeling, for å ha sykepleieansvar for hele institusjonen, samt hjelpe til der behovet er størst.

Vi har lege tilgjengelig 5 dager pr. uke, samt mulighet, kompetanse og vilje til å sette i gang undersøkelser og behandlingsopplegg som tidligere var uvanlig på sykehjem.

 

Hjemmebasert omsorg :  - en tjeneste som gir hjemmesykepleie, hjemmehjelp med mer til de som bor hjemme. Vi server hele kommunen og har i tillegg 2 bemannede leilighetskomplekser med 43 leiligheter. Vi har også et dagsenter for personer med demens.

Målet er å gi nødvendig behandling og pleie i eget hjem slik at den enkelte får mulighet til å bli boende hjemme.

Det jobber 14 sykepleiere i hjemmebaserte tjenester. Vi har jevnlige sykepleiemøter og oppdaterer oss kontinuerlig på nye oppgaver og prosedyrer.

Vi samarbeider med lokalsykehuset og fastlegene.

 Sykepleiere som miljøterapeuter:

Tjenester for funksjonshemmede: - en tjeneste som gir praktisk bistand, avlastning og støttekontakt til barn/ ungdom og voksne funksjonshemmede/ psykisk utviklingshemmede som bor i kommunale omsorgsboliger eller i private boliger. Det et dagsenter for psykisk utviklingshemmede.

Målet er å gi funksjonshemmede tilpassede tjenester og bo tilbud som kan bidra til å skape størst mulig trivsel for den enkelte i hverdagen.

Det er ca 100 årsverk og inntil 200 ansatte i tjenesten fordelt på assistenter, miljøarbeidere og miljøterapeuter. Miljøterapeuter har tverrfaglig bakgrunn og jobber med miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak rundt hver bruker. Det er boveiledersamlinger og boligmøter hver 3.uke og terapeutsamlinger hver 6.uke. Det arbeides tett med Habiliteringstjenesten for barn/ unge og voksne samt ett tverrfaglig samarbeid rundt hver bruker.

Psykiske helsetjenester: - en tjeneste som gir psykisk helsehjelp og praktisk bistand/ ambo til unge og voksne med psykiske lidelser og rusproblemer. De fleste bor i kommunale omsorgsboliger eller private boliger. Det er et psykiatrisk dagsenter med varierte arbeids- og aktivitetstilbud.

Målet er «synlig og tilgjengelig» og «samarbeid om å mestre eget liv».

Det er ca 12 årsverk og 20 ansatte fordelt på sykepleiere og vernepleiere med videreutdannelse i psykisk helsearbeid, miljøterapeuter med tverrfaglig bakgrunn, fagarbeidere og assistenter. Miljøterapeutene arbeider med psykisk helsearbeid og rusrelatert oppfølging og arbeider tverrfaglig i nært samarbeid med NAV, fastlege, spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Det er jevnlig veiledning fra 2.linjetjenesten og interne fagmøter.

 Sykepleier i Flekkefjord kommune.

 • Kravene til sykepleiekompetanse er økende. Samhandlingsreformen har  ytterligere forsterket dette. Både hjemmebasert omsorg og sykehjemmet forbereder seg på/ og håndterer  nye oppgaver vi tidligere ikke hadde tilbud om i kommunen.
 • Hele Helse og velferd bruker  fagprogrammet Profil.
 • Hjemmebasert omsorg benytter Mobil Omsorg
 • Medisinleveranse i multidoser er gjennomført på hele sykehjemmet, og er et tilbud til alle som trenger denne tjenesten fra Hjemmebasert omsorg.
 • Kommunene har egen forvaltningsenhet, som tar imot henvendelser, søknader, gjør hjemmebesøk og håndterer tildeling av tjenester.
 • Kommunene har egen vikarsentral som sørger for at vi får på plass vikar når vi trenger det.
 • Fysioperapeuter  og  ergoterapeuter er organisert  under Forebyggende helsetjenester sammen med rehabiliteringssykepleier og ansatte med ansvar for hjelpemidler. Denne enheten har et godt samarbeide med SSHF : Geriatrisk daghospital, som er lokalisert på egen avdeling på Tjørsvågheimen.
 • Helse og velferd er tilknyttet Norsk Helsenett, og vi kommuniserer med de fleste fastleger ved elektroniske meldinger. El. kommunikasjon med legevakt og sykehus er underveis.

Til stillingene ønsker vi autoriserte sykepleiere, el. studenter som avslutter innen 6 mndr.

Du bør:

 • Ønske å arbeide i eldreomsorgen.
 • Være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Være engasjert og ha holdninger og væremåte som bidrar til godt arbeidsmiljø og god yrkesetikk
 • Inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Ønske å være med å påvirke tjenestetilbudet positivt.
 • Ønske å bli faglig oppdatert og være en ressurssykepleier innenfor ulike fagområder.

Flekkefjord kommune har spesialavlønning for sykepleiere på Tjørsvågheimen og Hjemmebaser omsorg.

Startlønn 0-2 års ansiennitet er kr 373.700,- + rekruteringstilskudd  41.900,- i henhold til stillingsprosenten

Tabell pr 01.05.16

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

Garantilønn

373.700

381.200

388.700

393.700

415.600

435.800

Rekrutterings-

tilskudd

41.900

34.400

47.100

42.100

20.200

0

Sum samlet årslønn

415.600

415.600

435.800

435.800

435.800

435.800

Vi har også stipendordninger for sykepleiestudenter som ønsker å jobbe hos oss i helger og ferier. .

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.  (Ikke søknad den registreses elektronisk.)

Tjørsvågheimen:   

Hjemmebasert omsorg:

Enhet for habilitering : 

    

 • Miljøterapeut natt - Enhet for habilitering

  Miljøterapeut
  2 x ca 85 % faste stillinger i natteam
  Turnus natt med arbeid hver 3. helg
  ID: 17/976
  Frist: 06.09.17

  Les mer …
 • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

  Da kan du få en studentavtale hos oss!
  Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
  Da er du velkommen hos oss!

  ID: 17/975

  Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

  Les mer …
 • Prosjektstillinger for ungdom ved Tjørsvågheimen

  Helgestilling og sommerjobb for ungdom

  Vi har 3 stk ledige stillinger ved avdeling på Tjørsvågheimen i perioden sept. 2017 til og med sommer 2018

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Ledige helgestillinger på Tjørsvågheimen

  Helgestillinger
  for helsefagarbeider - Renholdere eller stipendstillinger for syke- vernepleie studenter 
  ID: 17/940

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Renholdere - Tjørsvågheimen

  Tjørsvågheimen har ledige  3 stillinger som renholder i avdeling fast og "fast vikar"

  Søkandsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Helsefagarbeidere Tjørsvågheimen

  Helsefagarbeidere Tjørsvågheimen
  3 x 80 % stilling som fast vikar
  ID: 17/936
  Som fast vikar har du fast turnus, men dekker ulike vikariater el. ledige vakter. Det stiller krav til at du er fleksibel, både mht avdeling, og vakttyper. Eks. kan stillingen også dekke vikariater på natt.
  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Helsefagarbeider - Enhet for habilitering

  Helsefagarbeider
  70 % vikariat i 1 år m. mulighet for fast
  ID: 17/941
  Stillingen har turnus kveld/natt med arbeid hver 3. helg
  Stillingsprosenten innehar ca 10 % ubunden tid
  Tiltredelse : Etter avtale

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Sykepleiere til hjemmesykepleien

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/779
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist: 07.08.17  

   

  Les mer …
 • Ledige lærerstillinger

  Lærer
  Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

  ID: 17/545

  Søknadsfrist : 19.05.17

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …