DETALJREGULERING STRANDGATEN 12 OG 16 - OFFENTLIG ETTERSYN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskUtvalg for samfunn har i møte den 11.10.2016 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for

STRANDGATEN 12 OG 16, GNR.203, BNR.881 OG 1461

ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bruksendring og ombygging av eksisterende bygning i Strandgaten 16 til boligbygg (6 nye leiligheter, delvis til erstatning for næringsareal). Etasje på gateplan opprettholdes til næringsformål i tråd med dagens bruk av bygget. Bygningens eksteriør og fasadeuttrykk vil i noen grad bli omarbeidet, jfr. planbeskrivelsen.

Som eier av grunn innenfor planområdet eller grunn som støter inntil planområdet varsles De herved om at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Planene er sammen med sakens øvrige dokumenter, utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegaten 50 i tiden fram til 10.05.2017. Eventuelle merknader til planen må sendes kommunen før samme dato.

pdfSaksframlegg_11.10.2016.pdf

pdfPlankart.pdf

pdfBestemmelser_rev._24.03.2017.pdf

pdfPlanbeskrivelse_15.06.16.pdf

Nå kan du brenne bråte og tørt hageavfall

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Fra 15.mars til 15.april er bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall tillat i hele kommunen, også i tettbygde strøk.

Resten av året er det denne forskriften som gjelder. Overnevnte endring ble vedtatt i Flekkefjord bystyre i 2008, men er ikke oppdatert på lovdata.no. 

 

Informasjon fra feiervesenet til deg som eier bolig eller fritidsbolig i Agder

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Generelt                    

Fra 2016 kom ny nasjonal Brannforebyggende forskrift (FOR-2015-12-17-1710) som vil medføre noen endringer for deg som er eier av bolig eller fritidsbolig.

Hovedendringen for private husholdninger er at den tidligere unntaksregelen om at kommuner selv kan velge å ikke feie eller ha tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger er fjernet. Dette betyr at kommunene nå også skal feie skorsteiner og utføre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger.

Det at feiing og tilsyn skal gjennomføres ved behov, innebærer at kommunen må gjennomføre en selvstendig vurdering av risiko og alternative fremgangsmåter for trygg bruk av fyringsanlegg.

Bolig

Hovedendringene for deg med bolig er at boligen din fra nå av vil bli gjenstand for en individuell risikovurdering som igjen vil være med å bestemme hvilket behov det er for feiing/tilsyn og hvor ofte dette skal utføres. Frem til i dag har dette vært fastsatt etter en minimumsfrekvens. Dette har sin bakgrunn i at brannstatistikk og undersøkelser av feiervesenet viser at gjeldende frekvenskrav ikke er tilpasset det faktiske risikobildet.

Fritidsbolig

For deg som har fritidsbolig vil endringen bestå i at kommunen hvor du har fritidsbolig, nå er pålagt å feie og føre tilsyn på lik linje som med boliger. Fritidsboliger skal risikovurderes på lik linje med boliger slik at frekvensen på feiing og tilsyn settes ut fra dette. Kostander i denne forbindelse vil være selvfinansierende. Som et viktig ledd i risikovurderingen, vil du som eier være en viktig bidragsyter for å bistå med opplysninger og fakta om ildsted, fyringsfrekvens m.m. Innhentingen av disse opplysningene vil kunne variere fra kommune til kommune.

Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med den lokale feiertjenesten.

Med vennlig hilsen

Feieren

Velkommen til temakafe for kreftpasienter og pårørende

Skrevet av Thor Eric Vågen Jægtnes. Sist endret . i kategorien Aktuelt

temakafeVelkommen til temakafe for kreftpasienter og pårørende i Flekkefjord tirsdag 28. mars 2017 klokken 12.00 – 14.00.

Sted: Flekkefjord frivilligsentral Elvegata 16 Tema: Hva skaper optimisme?

Temakafeen er et tilbud for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Vi tar opp ulike teamer om kreft og det å leve med kreft, i tillegg til ulike kulturelle innslag.

Kafeen drives av Kreftforeningens frivillige medarbeidere som skaper et trivelig miljø og sørger for enkel servering. Det er ingen påmelding, det er bare å stikke innom. Programmet er variert og gir ny kunnskap og refleksjon.

DRANGEID GNR.103, BNR. 787 MFL. - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskI henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres med dette kjent at følgende planarbeid er igangsatt:

DRANGEID, GNR.103, BNR.388 OG 787, PLANID 1004201704.

Planområdets beliggenhet og avgrensing framgår av vedlagte kartskisse. Plangrensen er sammenfallende med eiendomsgrensene for eiendommene gnr.103, bnr.388 og 787.
Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan for gang-/sykkelveg Vollebakken – Drangeid, 2. etappe og omfatter eiendommen til tidligere Drangeid Snarkjøp, gnr.103, bnr. 388, samt parkeringsareal på gnr.103, bnr.787 nord forretningseiendommen.

Bakgrunnen for igangsetting av planarbeidet er at dagens bruk av eiendommen ikke lenger samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Parkeringsarealet nord for den
tidligere forretningseiendommen ble i forbindelse med anlegging av gang-/sykkelveg ervervet av kommunen for å skaffe parkeringsareal for butikken. I skjønnsforutsetningene er imidlertid Flekkefjord kommune forpliktet til å revurdere planstatus for eiendommene dersom forretningsdriften på eiendommen opphører. Forretningsdriften på eiendommen er nå opphørt, og kommunen tar reguleringsplanen opp til ny vurdering i
tråd med erstatningsskjønnet.

Planen skal utarbeides av Flekkefjord kommune ved Samfunn og teknikk. Planområdet er avmerket på vedlagte kart i målestokk 1:1000 og 1:5000.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Samfunn og teknikk, Rådhuset, Kirkegaten 50.

Eventuelle merknader kan sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord eller til innen 20.04.2017.

pdfPlanens_beliggenhet.pdf

pdfPlanavgrensning.pdf