Lundevatnet - Orientering ifm overvåking av store innsjøer iht Vannforskriften

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Aktuelt

info
På oppdrag fra Miljødirektoratet, har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) ansvaret for basisovervåkingen av store innsjøer i henhold til Vannforskriften (norsk tilpasning til EUs vanndirektiv). Prosjektet har kortnavnet ØKOSTOR og ledes av NIVA.

I 2017 skal følgende innsjøer overvåkes: Øyeren i Akershus/Østfold, Byglandsfjord i Aust-Agder, Lundevatnet i Vest-Agder og Rogaland, Vangsvatnet i Hordaland, Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane, Eikesdalsvatnet i Møre og Romsdal, Selbusjøen i Sør-Trøndelag, Gjende i Oppland.
I et nært relatert FoU-prosjekt (FIST – fisk i store innsjøer) skal fiskesamfunnet i de fleste av de samme
innsjøene (Øyeren, Byglandsfjord, Lundevatnet, Vangsvatnet, Hornindalsvatnet og Eikesdalsvatnet)
undersøkes i august/september. FIST ledes av NINA, og innebærer garnfiske, pelagisk tråling og kjøring
av ekkolodd på kryss og tvers av innsjøen. For tråling vil to båter med stor motor brukes, en av disse vil
være ført av Statens naturoppsyn, den andre av NINA-personell. Tråling og ekkoloddkjøring vil i hovedsak
foregå etter mørkets frambrudd.

Listers store hagefest - velkommen 8.juni

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Et spennende møtested for ledere i næringsliv, politikk og kommunal administrasjon. Trump og Putin – av betydning for Norges og Listers næringsliv? v/ tidligere utenriksreporter og NRK veteran Bjørn Hansen. Påmelding HER innen 7.juni!

Listers sommerfest invitasjon ny 2017

 

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Øvreid gnr.103, bnr.415 m.fl. (PlanID 1004201704)

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskREGULERINGSPLAN TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for samfunn vedtok den 07.03.2017 å legge ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Øvreid 11, gnr.103, bnr.415 m.fl.

Planområdet omfatter eiendommene gnr.103, bnr. 415, 837 og 896.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommene til boligformål. Det planlegges inntil 20 boenheter fordelt på tomannsboliger og flermannsboliger. Planen legger også til rette for småbåtanlegg i Selura. Utbyggingen er i tråd med overordnet plan (kommunedelplan for Sentrumsområdet).

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Kirkegt. 50 i tiden fram til 21. juni 2017. Eventuelle merknader til planen må sendes Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord innen samme dato. Merknader kan også sendes elektronisk til .

pdfSaksframlegg_US_20170307_sak_US01217.pdf

pdfPlanbeskrivelse_L465239.pdf

pdfPLANKART_24042017_L489894.pdf

pdfReguleringsbestemmelser_L489896.pdf

Melding om oppstart av planarbeid - oppheving av gjeldende reguleringsplaner

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskI henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres med dette kjent at arbeidet med å oppheve følgende reguleringsplaner er igangsatt:

Svegeskogen industriområde, vedtatt 11.9.1973, PlanID 1004197301
• Svegeskogen II, vedtatt 9.2.1984, PlanID 1004198403
• Svegeskogen reguleringsendring, vedtatt 12.12.1996, PlanID 1004199601
• Svegeskogen nordre del, vedtatt 10.9.1998, PlanID 1004199801

Vedlagt ortofoto i målestokk 1 : 5000 viser de fire planens utbredelse.

Det ble den 21.4.2017 meldt oppstart av detaljregulering for AMV – Svegeskogen og den 10.5.2017 ble det meldt oppstart av detaljregeulering for Svegeskogen nord. Til sammen vil disse to planarbeidene dekke hele industriområdet i Svegeskogen. Gjennom disse to planarbeidene søkes det innarbeidet varslede endringer samtidig som reguleringssituasjonen i området vil bli harmonisert i forhold til faktiske forhold. For å oppnå en entydig plansituasjon tas det derfor sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner i Svegeskogen.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Flekkefjord kommune innen 9. juni 2017. Merknader kan sendes digitalt til

pdfGjeldende_reguleringsplaner.pdf

Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Svegeskogen Nord, gnr.66 bnr.128 m.fl. - PlanID 1004201711

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskI henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres med dette kjent at følgende planarbeid er igangsatt:

Detaljregulering for Svegeskogen nord, gnr. 66 bnr. 128 m.fl, PlanID 1004201711.

Planområdet omfatter eksisterende industriområde nord for avkjørsel fra fylkesveg 44 og utgjør 66 da.

Planens formål er å åpne for at 2 da av gnr. 66 bnr. 195 kan legges til rette for en institusjon med 3 boenheter og tilhørende base. Gjeldende arealstatus for det aktuelle områder er delvis byggeområde til industriformål og friluftsområde. I tillegg er formålet å harmonisere plansituasjonen innenfor planområdet i forhold til etablert situasjon.

Da det i utgangspunktet kun er 2 da innenfor et etablert industriområde som vil være gjenstand for endret arealbruk vurderes arbeidet ikke å utløse krav om konskevensutredning etter forskriftens § 2 d selv om varslet areal er 66 da.

Planområdet er avmerket med stiplet strek på vedlagt kart i målestokk 1: 1 000 hvor areal tiltenkt institusjon er markert med rødt. Et kart med tilsvarende utsnitt viser gjeldende planstatus.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Flekkefjord kommune innen 9. juni 2017. Merknader kan sendes digitalt til

pdfGjeldende_planstatus.pdf

pdfGjeldende_planstatus.pdf