TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING.
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Barnehage

Separator

Barnehage i Flekkefjord

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Barnehage

 

 

 

Her kan du søke barnehageplass:
Søknad

Filer:

Utdanningsdirektoratet

Spesialpedagogsik hjelp før skole

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Lov om barnehager

 

{tab=Foreldrebetaling}

Plass størrelse: 100% 60%
Foreldrebetaling: 2.910,- 2.050,-
Søsken moderasjon
Barn nr. 2 (30%)
873,- 656,-
Søskenmoderasjon
Barn nr. 3 (50%)
1.455,- 1.025,-
Kostpenger: 350,- 210,-

Utdrag fra vedtektene for kommunale barnehager:

§15 Foreldrebetaling
Det tilbys 60% og 100% barnehageplasser i kommunale barnehager.

Betalingssatsen for 100% barnehageplass i kommunale barnehager, samsvarer med maksimalgrensen fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Foreldrebetalingen for deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et fulltidstilbud.
(jf. barnehageloven § 15, forskrift om foreldrebetaling §2)

Det faktureres foreldrebetaling 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.

Matpenger kommer i tillegg til ordinær foreldrebetalingen. Satsen for matpenger øker i tråd med årlig indeksregulering på 3 %.

Reduksjon i foreldrebetaling når barnet mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage
Det gis reduksjon i foreldrebetalingen tilsvarende antall timer barnet jf. enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslovens § 5 – 7. Reduksjonen skjer månedlig, som fratrekk på ordinær faktura for foreldrebetaling.
Søskenmoderasjon
Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.
Søskenmoderasjon gjelder også når barna ikke har barnehageplass i samme barnehage innen kommunen. Dersom barna har plass i kommunal og privat barnehage, fordeles reduksjonen i foreldrebetalingen likt, uavhengig av plass størrelse.
(jf. barnehageloven § 15, forskrift om foreldrebetaling §3)

Manglende foreldrebetaling
Dersom foreldrebetalingen uteblir i inntil 3 måneder, kan barnehageplassen bli sagt opp.

Kjøp av ekstra dag
Dersom det er ledig kapasitet, dvs. at et barn er fraværende, kan det kjøpes ekstra dag til et barn som går deltid i barnehagen. En ekstra dag koster 350,- Kjøp av ekstra dag skal avtales med barnehagens ledelse i forkant

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5- åringer, og barn med utsatt skolestart

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Gratis kjernetid for barn fra 3 år
Barn fra 3 år (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Beregning og dokumentasjon

 Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kan gis for ett barnehageår av gangen. Ny søknad må sendes for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.

 Beregningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Bor et barn fast hos begge foresatte, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregisteradresse som barnet. Det vil si at beregningsgrunnlaget er inntekt fra foresatt som søker og ev. ektefelle/samboer/reg. partner, selv om denne ikke er foresatt til barnet. 

 Dokumentasjonskrav for husholdningens inntekt er siste års selvangivelse.
Dersom søkere har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man også pliktig å opplyse om disse. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.

 Søknadsprosessen

Husholdningen kan søke om redusert betaling uavhengig om barnet går i en kommunal eller privat barnehage. I hovedsak skal søknaden sendes innen begynnelsen av hvert barnehageår. Søknader som kommer inn før 15. juni vil bli behandlet før fakturering for august i kommunale barnehagene.

 Dersom det skjer vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt underveis i barnehageåret gis det mulighet til å søke fortløpende. Reduksjonen innvilges fra påfølgende måned. Dersom den påfølgende kalendermåneden er fakturert, skal denne fakturaen betales selv om prisreduksjonen er innvilget. Prisreduksjonen vil da bli avregnet på neste faktura.

 Kommunen besvarer søknaden med enkeltvedtak jf. forvaltningsloven kap. 4-6

 For spørsmål vedr. redusert foreldrebetaling kan barnehagefaglig rådgiver Janne Haugland kontaktes.

 Søknad sendes til Flekkefjord kommune, oppvekst og kultur, Kirkegaten 50, 4400 FLEKKEFJORD

pdfSøknadsskjema

{tab=Barnehageplass}

I Flekkefjord gjennomføres det 1 hovedopptak på vårparten med søkandsfrist 1. mars og 1 supplerende opptak til nyttår med søkandsfrist 1. november.

Barnehageopptakene blir annonsert på kommunens hjemmeside og ved hovedopptaket også i Avisen Agder.

Utover dette tilbys det barnehageplasser fortløpende når det er ledig kapasitet.

Private- og kommunale barnehager har samordnet opptak. Det søkes på samme skjema om plass i alle  barnehager.

Barnehageopptaket skjer i tråd med lov om barnehager og barnehagenes vedtekter.

Det søkes elektronisk, søknadsskjema finner du oppe til høyre her på denne siden. Etter at søknaden er sendt digitalt mottar avsender en kvittering/ referansenummer pr. e-post. Søknaden blir registrert i vårt fagsystem og behandlet på neste opptaksmøte. Tilbudsbrev blir sendt pr. post og svarbrev bes returneres innen 10 dager.

Spørsmål vedrørende barnehageplass kan rettes til barnehagefaglig rådgiver Janne Haugland

 

 {phocadownload view=file