TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING.
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Kommunal planlegging

Bystyret er kommunens øverste planmyndighet. I henhold til Plan- og bygningsloven er det tre kommunale plannivå innen arealplanlegging. Dette er:

  • Kommuneplanens arealdel, inkludert kommunedelplaner
  • Områdereguleringsplan
  • Detaljreguleringsplan

Kommuneplanen angir kommunens overordnede arealforvaltning. Kommunedelplaner har samme status som en kommuneplan, men omfatter en mindre del av kommunen hvor arealbruken gjerne er mer kompleks. Flekkefjord har kommunedelplaner for Sentrumsområdet og Bykjernen, Åna-Sira, Sira og Kystsonen. Kommuneplaner og kommunedelplaner er kommunale planoppgaver.

Områdereguleringsplan omfatter et område hvor kommunen har behov for å legge mer detaljerte føringer for arealforvaltningen enn det som er hensiktsmessig i en kommuneplan. En områderegulering skal i utgangspunktet være i samsvar med kommuneplanen eller en kommunedelplan. Plantypen kan ha forskjellig detaljeringsnivå alt etter hensikten med planen. Det kan for eksempel være mulig å bygge med direkte hjemmel i en detaljert områderegulering. I andre tilfeller kan en områderegulering begrenses til å angi rammer med krav om utarbeidelse av en detaljreguleringsplan. Områderegulering er en kommunal planoppgave, men det er mulig for private tiltakshavere å inngå samarbeid med kommunen om å utarbeide en områdereguleringsplan. En områdereguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av annen plan eller blir opphevet.

Detaljreguleringsplaner kan utarbeides av private tiltakshavere eller av kommunen. En detaljregulering skal være så detaljerte at det skal være mulig å bygge ut etter dem. Planområdet omfatter gjerne et mindre område og tiltakene skal i utgangspunktet kunne gjennomføres innen fem år etter at planen er vedtatt. En privat detaljreguleringsplan er altså gyldig i fem år, men det kan etter søknad om utvidet gyldighet godkjennes at planen skal være gyldig i ytterligere to år. Plan- og bygningsloven setter ikke begrensinger for hvor mange ganger det er mulig å utvide en plans gyldighet for to år. Det som vil være avgjørende for om en plan kan få forlenget gyldighet er om planen fortsatt blir vurdert som aktuell av bystyret. Kommunale detaljreguleringsplaner er gyldige til de blir erstattet av annen plan eller blir opphevet. Det kan uansett ikke eksproprieres etter en plan eldre enn ti år.