TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING.
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Helse og VelferdSeparator

Om oss

Kommunen skal sørge for at de som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problem eller funksjonsnedsettelse. Kommunene har også ansvar for viktige velferdstjenester til innbyggerne gjennom sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen(NAV).

I menyen til høyre finner du oversikt over og informasjon om de ulike tjenestene innen helse og velferd i Flekkefjord kommune. Henvendelser som gjelder tildeling eller endringer av tjenester rettes til Forvaltningsenheten i Helse og Omsorg


Helse og velferd består av 2 områder: Helse og omsorg og Sosial og flyktning. I helse- og omsorgstjenestene er det per  2015, ca. 310 årsverk og en netto driftsramme på 176 millioner kroner. i Sosial og flyktningetjenesten er det per 2015 5,4 årsverk og en netto driftsramme på ca 11 millioner kroner. Kommunalsjef for Helse og Velferd er Inger Marethe Egeland.

Tjenesteområdet helse og omsorg er delt inn i flere enheter som har ansvar for følgende tjenester:

Forvaltningsenheten

 • Tildeling av helse og omsorgstjenester
 • Tildeling av omsorgsboliger


Hjemmebaserte omsorgstjenester 

har ansvar for:

 • Forebygging og rehabilitering, herunder hjelpemidler
 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Dag- og aktivitetstilbud
 • Omsorgsboliger


Tjenester for funksjonshemmede 

har ansvar for:

 • Omsorgsboliger
 • Dag- og aktivitetstilbud
 • Praktisk bistand/BPA
 • Avlastning/støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Koordinator (ved behov for flere tjenester)

Psykiske helsetjenester

 • Oppfølgings tjenester
 • Bofellesskap
 • Dag og aktivitetstilbud

Sykehjem

 • Langtidsopphold
 • Korttidsopphold/rehabilitering
 • Avlastningsopphold
 • Dag og aktivitetstilbud

Kjøkkentjenester

 • Matombringing
 • Catering

Legetjenester

 • kommuneoverlege
 • skolelege
 • tilsynsleger sykehjem

 

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.