PPT Lister

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien PP-tjenesten

 PPT er et rådgivningsorgan som har utredningsoppgaver i forhold til barn og unge som trenger særskilt hjelp, både i barnehage og skole. PPT er interkommunal tjeneste med Farsund som vertskommune.

Foreldre som har barn og unge som trenger særlig hjelp og støtte kan henvende seg til den pedagogisk psykologiske tjenesten (PPT) for å få hjelp. Det kan dreie seg om fagvansker, atferdsvansker, funksjonshemninger og forhold som har med trivsel å gjøre. Tjenesten har også ansvar for voksne som har rettigheter etter Opplæringsloven.

PPT har et nært samarbeid med skole, barnehage og voksenopplæring og arbeider for at opplæringen skal tilrettelegges for den enkelte bruker. I Opplæringsloven heter det at "Tjenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elevar med særlige behov."