Parkeringstjenesten 

Selv om Flekkefjord har en kompakt sentrumsbebyggelse, typisk for Sørlandet, har vi tilrettelagt for gode parkeringsmuligheter:

 • Parkeringshus (Flekkefjord Parkeringsselskap AS) under bakken midt i sentrum med ca. 200 plasser. 

 • Tilsammen 320 p-plasser som er avgiftsbelagte for å sikre sirkulasjon.

Ordningen har til hensikt å skape gode trafikkforhold og god tilgjengelighet i byen og vi oppfordrer alle til å vise hensyn. Tjenestens trafikkbetjenter håndhever gjeldende regler og har fullmakt til å utstede gebyrer der reglene overtredes.

Elbiler parkerer gratis på offentlige p-plasser i Flekkefjord kommune, men tidsbegrensning gjelder. Det finnes hurtiglader (CSS/CHAdeMO/Type2) ved inngangen til Amfi, denne driftes av Grønn Kontakt

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Parkering

Behandling foregår etter:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-264?q

Søknadsskjema:
http://kparkering.no/wp-content/uploads/2017/03/700391e-SoknadsskjemaHC.pdf

Legeerklæring:
http://kparkering.no/wp-content/uploads/2017/03/700393e-1.pdf

For å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du

 • Ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
 • Kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelse ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessig medisinsk behandling.

Bruk av parkeringstillatelsen:
Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.

Parkeringstillatelsen er personlig, og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaveren.

Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen, og eier av kortet må alltid være med i bilen. Misbruk vil medføre inndragning av kortet og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig. Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk, eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Tapt eller stjålet kort må meldes til politiet. Kopi av tapsmelding/anmeldelse og nytt bilde leveres til Flekkefjord kommune.

Parkeringstillatelsen kan benyttes:

 • På parkeringsplass reservert for forflytningshemmende angitt med offentlig skilt.
 • På avgiftsbelagt kommunale parkeringsplass uten at avgift betales.
 • På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • På parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensninger på særskilt avsatt plass for forflytningshemmende med parkeringstillatelse.
 • På steder der det er innført boligsoneparkering

Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes:

 • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • På plasser reservert for andre brukergrupper.
 • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus.

Privatrettslig parkeringsplasser.
På privatrettslig parkeringsplasser er det grunneier som bestemmer hvorvidt og eventuelt hvilke fordeler personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal ha. Det er derfor viktig å være oppmerksom på reguleringen her, da det ikke automatisk er fritak for betaling og maks parkeringstid på disse plassene.

Hvem prioriteres ved innvilgelse av parkeringstillatelse?
Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres. Etter forskriftene skal behov for parkeringslette i forbindelse med arbeid eller bosted vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med «annen aktivitet» prioriteres søkere som er hyppig på helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.

Hvem prioriteres ikke?
Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?
Nei. Legens anbefalinger i forhold til vurderingen av din medisinske situasjon overprøves likevel ikke av kommunen. Legeerklæringen danner imidlertid kun det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Merk at forskriftene stiller to likeverdige krav. Ved siden av ikke å kunne gå eller ha vansker med å bevege seg over noen lengde (medisinsk begrunnet og dokumentert ved legeerklæring), må søker også ha et særlig behov for parkeringslettelse.

Hva ligger i «særlig behov»?
Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslette, har Vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at det skal sees på

 • De konkrete steder søker må oppsøke
 • Om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
 • Hvor hyppig søker har dette behovet og
 • Om problemet kan løses på annen måte.

Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, herunder medisinsk behandling og oppfølging.

Handling, sosiale aktiviteter og problematikk knyttet til bæring gir i seg selv ikke rett til parkeringstillatelse.

Forskriftene legger opp til en skjønnsvurdering med hensyn til hva som er å anse som et «særlig behov» for parkeringslette. Skjønnsvurderingen ligger innenfor de rammene forskriftene setter. Videre legges også forskriftenes retningslinjer, uttalelser fra Sivilombudsmannen og Vegdirektoratet og forvaltningspraksis til grunn for vår vurdering.

Forflytningshemmet passasjer?
Det skal mye til før det gis tillatelse til en passasjer. Passasjerens behov kan ivaretas gjennom av-og-påstigning og at fører så parkerer bilen på ordinær plass. Der det er nødvendig kan passasjeren følges helt inn til bestemmelsesstedet (f.eks. inn på venteværelset) før sjåføren går ut og flytter bilen.

Å benytte ovennevnte adgang til av-og-påstigning kan synes tungvint for familie og faste omsorgspersoner til forflytningshemmede. Det kan virke som en ekstra belastning i de tilfellene en må flytte motorvognen når det finnes en ledig plass for forflytningshemmede. Likevel vil forflytningshemmede førere ofte være i en vanskeligere situasjon, og vil kanskje ikke få utført sine gjøremål dersom spesialplassene er opptatt av motorvogner med funksjonsfriske førere.

Tillatelse til søkere som er passasjer tildeles i de tilfeller der vedkommende vanskelig kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks. sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.

En søknad skal inneholde:

 • Ferdig utfylt søknadskjema
 • Legeerklæring
 • Kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • Kopi av ID-kort om du søker som passasjer
 • Bilde i passfotostørrelse

Dette gjelder både fra deg som søker for første gang, og fra deg som søker på nytt.

Legeerklæring: Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, samt hvor mange meter du er i stand til å gå uten og med hjelpemidler; og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Din søknad: Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig tid på behandling av søknaden. Tenk godt gjennom;

 • Hvor du har problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Stedsnavn/gateadresse må oppgis). Vær spesifikk, vi ser på alle stedene det opplyses om parkeringsproblematikk.
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere der?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hva er det som gjør at du ikke kan benytte de ordinære plassene?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte steden
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege, så legg ved dokumentasjon på dette.

Søker du som fører? Legg ved kopi av gyldig førerkort.

Dersom du etter 75 år får fornyet førerkortet, må kopi av dette vedlegges søknaden.

Søker du som passasjer? Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor kun når den som transporteres ikke kan forlates alene (f.eks. på venteværelse) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæring og søknaden.

Passfoto legges ved alle søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Har du parkeringstillatelse for forflytningshemmede og skal søke på nytt? Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

En mangelfull søknad vil bli avvist.

Søknaden besvares innen en måned, og svar sendes i posten.

Dersom vi trenger ytterligere opplysninger eller dokumentasjon i saken, vil du få brev om dette.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede som ikke er i bruk
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede som har gått ut på dato eller av en eller annen grunn ikke er i bruk, skal tilbakeleveres til Flekkefjord kommune

Søknad med vedlegg sendes til:

eller
Flekkefjord kommune
Kirkegt. 50
4400 FLEKKEFJORD

Bobilparkering

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Parkering

Bobilparkeringen ligger i Flekkefjord sentrum, like ved både sjø og shopping. Pris pr. døgn er 255 kr,- som betales på automat beskrevet på kartet nedenfor. 

Kjøreregler for Flekkefjord bobilcamp finner dere i vinduet under, eller ved å klikke på denne lenken. 

Parkering for lastebiler, busser og annleggsmaskiner

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Parkering

Flekkefjord kommune har anlagt parkeringsplass for lastebiler, busser og anleggsmaskiner på Trøngsla for å avverge uregulert parkering andre steder i kommunen.

Ta kontakt med næringssjefen for informasjon. 

Veibreskrivelse: