Skriftstørrelse

  • Hjem
  • Fritak fra driveplikt og boplikt

Fritak fra driveplikt og boplikt

Driveplikt

Jordbruksareal er areal som enten er fulldyrket jord, overflatedyrket jord og/eller innmarksbeite. Dersom eiendommen har et slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor stort arealet er.

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Driveplikten følger eieren, og ny eier av en landbrukseiendom må dermed søke om fritak fra driveplikten om han/hun ikke ønsker å drive eiendommen selv. Ny eier har 1 års betenkningstid for å finne ut hva han/hun ønsker å gjøre.

Hvis eieren ikke driver jordbruksarealet selv, ikke har leid bort jorda eller bortleieavtalen fører til driftsmessig uheldige løsninger, kan kommunen pålegge eieren å leie bort jorda for minst 10 år. Det kan også gis pålegg om skogplanting eller andre tiltak av hensyn til kulturlandskapet. Dersom eieren ikke etterkommer pålegg fra kommunen innen fristen, kan kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. Kommunen kan også be fylkesmannen ilegge eieren av eiendommen et tvangsgebyr.

Hvordan søke

Det kan søkes om fritak fra driveplikten. Søknaden skal sendes kommunen.

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom. Det kan være boplikt på landbrukseiendommer, og på andre eiendommer.

Kommunen kan stille vilkår om boplikt ved behandling av søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendom.

Det er ikke boplikt på konsesjonsfrie erverv. Fra dette gjelder ett unntak:

  • Bebygd eiendom der fulldyrket og overflatedyrket jord på eiendommen er mer enn 25 dekar, eller der eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, kan erverves konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap. Konsesjonsfriheten er i slike tilfeller betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der selv i minst 5 år. Erverver du en eiendom på odel, men ikke ønsker å oppfylle boplikten, må du søke kommunen om konsesjon.

Brudd på boplikten kan føre til at eiendommen blir tvangssolgt.

Annen informasjon

Mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettside om drive- og boplikt

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon#konsesjon-og-boplikt
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt#fritak-fra-driveplikt

  • Last updated on .

Flekkefjord kommune

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 08-15.00
vinter kl. 08-15.30

 

Sentralbord: 38 32 80 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me