• Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde.
  • Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.
  • Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Hvordan søke?

  • Søknadsskjemaet kan fylles ut elektronisk, fra 2020 gjøres det i Altinn
  • Søknaden skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Kommunen har fra 2020 forvaltningsansvar for ordningen.
  • I tilfeller der et tiltak vil strekke seg over to eller flere kommuner sendes søknaden til den kommunen som er mest berørt av tiltaket, med kopi til øvrige kommuner.