Hva kan du søke om?

 • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift.
 • Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Smil omfatter tilskuddsordningene:

1. Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

 • Formålet er å få mer helhetlig og samordnet innsats på miljøområdet, og bidra til prosesser som sikrer bredest mulig involvering og forankring i miljøarbeidet.
 • Det er ønskelig å få i gang prosesser som leder frem til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak, der forholdene blir lagt til rette for helhetlige prosjekter over større områder.2. 

2. Tilskudd til kulturlandskaps- og forurensningsreduserende tiltak

 • Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet og redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket.

Hvem kan søke?

 • Alle landbruksforetak som er berettiget til å motta produksjonstilskudd kan søke om SMIL-midler.
 • Landbrukseiendommens eier må gi tillatelse til gjennomføring av prosjektet eller tiltaket etter Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
 • Søker må oppfylle vilkår i Forskrift om gjødslingsplanlegging og Forskrift om plantevernmidler.
 • Søker må ha kart over jordbruksarealene foretaket disponerer, og andre arealer er av betydning for -, eller som er påvirket av jordbruksdriften.
 • Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer, samt andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.

Hvordan søke?

 • Det skal søkes på eget søknadsskjema. 
 • Det skal legges ved nødvendige dokumentasjon, slik som situasjonskart der tiltaksområdet er oppmerket, eventuelt foto eller annen informasjon som er nødvendig når kommunen skal behandle søknaden.
 • Søknaden sendes til kommunen, via Altinn