Kontakt

I Flekkefjord kommune er Svein Hansen barn og unges representant. Han gir blant annet innspill og uttalelser til pågående planprosesser.

Lover og regler

Plan- og bygningslovens § 3-3, tredje ledd:

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.»

Plan- og bygningslovens § 5-1, andre ledd:

«Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er vedtatt i statsråd 1. september 1989. Det er disse retningslinjene som er grunnlag for hvordan kommunen ivaretar barn og unges interesser i planleggingen. Rundskriv T-2/08 inneholder retningslinjene, utdypende forklaring og veiledning.