Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
24. februar:

Informasjon om koronavirus, vaksinasjon og våre tiltak

Barn, unge og familier

Ledsagerbevis

Her finner du søknadsskjema for å få ledsagerbevis.

Frisklivskurs

  • Er du nylig blitt sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt?
  • Ønsker du hjelp til livsstilsendring? 
  • Har du lyst til å vite mer om god psykisk helse?
  • Trenger du hjelp til å komme i gang med gode rutiner og trening?

Meld deg på frisklivskurs!

Psykologtjenester

Tjenesten har til formål å forebygge psykiske vansker og psykososiale problemer ved å gi avgrenset behandling, samt veiledning til foreldre og til andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det er knyttet en uro eller bekymring til. Når det oppstår en bekymring følges en handlingsveilder der de foresatte involveres på et tidlig tidspunkt. Gjennom BTI-modellen innretter kommunen sitt arbeid for på best mulig måte bidra til å sikre bedre samhandling mellom tjenestene.

Barn som pårørende

Mange barn opplever sykdom og belastninger hos foreldre eller søsken. Det påvirker barnas hverdag.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans, hjemlet i opplæringsloven § 5-6. Alle kommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste.

PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område (ikke videregående skole/universitet/høyskole). PPT er også sakkyndig i forhold til utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten. PPT skal sørge for at blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.

Dersom du søker hjelp for videregående opplæring er rette instans OT (VAF).

Barnevernet

MED BARNET I FOKUS – RETT HJELP TIL RETT TID

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Barnevernet kan være en støttespiller for ban og familier som trenger hjelp. Barnevernet snakker alltid med barnet det gjelder, da deres opplevelser og perspektiv tydelig skal komme frem. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Lister barnevern består av kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Audnedal og Hægebostad.

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt.

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet

1 | 2 | 3 | 4