Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barn, unge og familier

Vold og overgrep

Overgrep.no har gitt ut en ny og oppdatert veileder til fornærmede i straffesaker. 

Livshendelsen – Alvorlig sykt barn

Vi er som eneste kommune med i arbeidet om en bedre digitaliseringsstrategi for foreldre med alvorlig syke barn.

alvorlig sykt barn

Ledsagerbevis

Her finner du søknadsskjema for å få ledsagerbevis.

Frisklivskurs

  • Er du nylig blitt sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt?
  • Ønsker du hjelp til livsstilsendring? 
  • Har du lyst til å vite mer om god psykisk helse?
  • Trenger du hjelp til å komme i gang med gode rutiner og trening?

Meld deg på frisklivskurs!

Psykologtjenester

Tjenesten har til formål å forebygge psykiske vansker og psykososiale problemer ved å gi avgrenset behandling, samt veiledning til foreldre og til andre kommunale tjenester som arbeider med barn og unge.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det er knyttet en uro eller bekymring til. Når det oppstår en bekymring følges en handlingsveilder der de foresatte involveres på et tidlig tidspunkt. Gjennom BTI-modellen innretter kommunen sitt arbeid for på best mulig måte bidra til å sikre bedre samhandling mellom tjenestene.

Barn som pårørende

Mange barn opplever sykdom og belastninger hos foreldre eller søsken. Det påvirker barnas hverdag.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans, hjemlet i opplæringsloven § 5-6. Alle kommuner skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste.

 

PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område (ikke videregående skole/universitet/høyskole). PPT er også sakkyndig i forhold til utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten. PPT skal sørge for at blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.

Dersom du søker hjelp for videregående opplæring er rette instans OT (Agder Fylkeskommune).