Betaling

Det betales for 11 måneder pr. år.  Utgifter til mat kan kreves dekket av foreldre gjennom en ekstra kontingent. Selv om en ikke bruker plassen maksimalt, må det likevel betales for tilbudet en har akseptert.

Det kan bli avkrevd ekstra betaling dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid.

Skjer ikke innbetalingen innen fristen kan plassen bli sagt opp.

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen og beregnes med utgangspunkt i §13-7 i Opplæringsloven (selvkostprinsippet). 

Delbetaling mellom mor og far

Foreldrebetaling kan deles mellom mor og far om det er ønsket. Skriv om dette sendes skolen med begge foresattes underskrift.

Redusert foreldrebetaling - nye retningslinjer fra skolestart august 2020

Redusert betaling for barn i SFO på 1.og 2. trinn

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for sin SFO-plass.

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke dette søknadsskjemaet.

Søknadskjema i Oppvekstportalen er under utvikling, og snart klart. Det vil bli lagt inn på denne siden når det er klart.

Søknadsskjema om redusert foreldrebetaling behandles fortløpende. Rett til reduksjon i foreldrebetaling gjelder i utgangspunktet fra påfølgende måned, men vil også innbefatte august måned hvis søknad er sendt før 25.08.20.  Justering for august måned vil gjøres påfølgende måned.

Søskenmoderasjon

Det gis 25% søskenmoderasjon fra og med barn 2.

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger. Foreldre må søke på digitalt skjema i Oppvekstportalen.

SFO-tilbudet er gratis for elever med særskilte behov på 5.-7.trinn. Søknad om SFO-plass sendes til skolen.

Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.

Har du ikke fått faktura?

Ta kontakt med skolen eller økonomikontoret i kommunen dersom faktura ikke er mottatt.