Kort fortalt

Bystyret har under møte den 13.04.2023 vedtatt detaljreguleringsplan for Stampen 3. gnr. 32, bnr. 161 m.fl.

Hensikten med planen er blant annet å legge til rette for økt utnyttelse og bedre adkomst til eiendom 32/161.

I tillegg ønskes det oppføring av dobbelgarasje med redskapsbod på taket til en eksisterende fritidsbolig, en ny fritidsbolig, en båtstø og utvidelse av eksisterende bod/anneks.

Eksisterende brygge er utsatt for hardt vær. Det vil være behov for å ruste opp bryggen med en bølgebryter i betong for å dempe påkjenningene fra vær, vind og trafikk.

Hele planbeskrivelsen, reguleringsbestemmelsene og plankartet, sammen med saksfremstilling og saksprotokoll finner du under.

 

 

 

Klagemulighet

Bystyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 21/02735