Saken kort fortalt

Planområdet ligger på Drangeid, ca 3 km nord for Flekkefjord bykjerne. Årenesplatået 2 er en eiendom på 2.6 daa. Eiendommen er bortimot 100 meter lang og 30 meter bred.

Hensikten med planarbeidet er å rive eksisterende bolig på Årenesplatået 2 med formål å fortetteeiendommen med seks boenheter fordelt på tre tomannsboliger.

Har du merknader til planforslaget?

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden fram til 11.01.2023. Eventuelle merknader til planforslaget sendes Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no eller Kirke.gt 50, før samme dato.