Kort fortalt

Hensikten med endringen er å skape mer fleksibilitet for utbygger ved at man tilrettelegger for noen flere boligformer enn i dag. Byggeområdene skal kunne utbygges konsentrert med eneboliger, tomannsboliger, og flermannsboliger. Til sammen reguleres området for mellom 62-78 boenheter. I dag er området regulert for 78 boenheter. Planen skal legge til rette for at eiendommene kan fradeles ytterligere i byggesak. Konkret er de endringer som ønsker følgende;
• Renovasjon: Nytt formål med byggegrense 1 meter fra vegkant
• Lekeplass: f_LEK4 har fått ny og mer logisk plassering.
• Boliger B1-B11:
- Renummerering av byggeområder
- Begrepsbruken «tomt» fjernes, planen har nå bare byggeområder
- Nye byggegrenser 3 meter fra vegkant
- Alle byggeområdet har fått påskrevet kote-høyder og antall enheter.
- Antall boenheter samt bygge-høyder øker ikke.
- Foretatte justeringer av kote-høyder og antall fordeling av boenheter i tabelloppsett.

Kan vedtaket klages på?

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Har du spørsmål?

Dersom du lurer på noe kan du ta kontakt på e-post: Tor.Hallvard.Taxeras@flekkefjord.kommune.no