Målgruppe

Du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan. Med langvarige tjenester menes offentlige tjenester som strekker seg over tid, ofte kan dette være over år eller livslangt.  Med koordinerte tjenester menes to eller flere offentlige tjenester. For barn og unge kan individuell plan være aktuelt der man ser et fremtidig behov for langvarig oppfølging og tjenester.

Formål med tjenesten

Det er fire hovedformål med en individuell plan:

  • Den skal bidra til at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Den skal sikre at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av deg.
  • Dine mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares.
  • Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og deg som tjenestemottaker på tvers av enheter og forvaltningsnivåer.

Individuell plan er overordnet og skal samordne andre planer for en person.

Kriterier

Du må ha et langvarig behov for to eller flere samordnede tjenester fra det offentlige hjelpeapparat.

Forutsetning

Det er en klar forutsetning at du som bruker eller din representant skal medvirke når din plan lages. For å kunne arbeide med planen må det foreligge samtykke fra deg selv eller din representant.

Tjenesten omfatter

En individuell plan skal beskrive

  • dine nåværende og antatte fremtidige behov
  • hvilke mål som er viktige for deg
  • hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå dine mål
  • hvordan ulike oppgaver koordineres
  • hvem som er ansvarlig for hva i oppfølgingen av deg
  • når tiltakene skal evalueres og justere

Tjeneste omfatter ikke

Individuell plan gir deg ikke større rett til å utvide allerede igangsatte tjenester eller rett til nye tjenester.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Det kan søkes om individuell plan hele året.

Pris

Tjenesten er gratis