Bakgrunn

Formannskapet har vedtatt å utarbeide utviklingsprogrammet «Flekkefjord på vei mot 2030». Det er et program med oppstart 1. januar 2022, som frem mot 2030 skal være en ramme for prosjekter, utredninger og prioriteringer for kommunen.

Tilbake i 2014 ble samfunnsdelen av kommuneplanen vedtatt. Den angir, på et overordnet nivå, ønskeet utviklingsretning for Flekkefjord kommune. Men – tidene forandrer seg, og den gangen var verken blå næring eller det grønne skiftet vektlagt like tungt som i dag. Det samme gjelder i høyeste grad konsekvensene av en verdensomspennende pandemi!

«Flekkefjord på vei mot 2030» er et forsøk på å planlegge videreutviklingen av Flekkefjord på best mulig måte. Det er derfor vi trenger innspill!

Veien videre

Vi bruker 2021 på å legge rammene og beskrive prosjektet. Derfra har vi åtte år, frem mot 2030, på planlegging og gjennomføring.

Åtte år gir tid til å gjennomføre ganske omfattende tiltak, også innenfor flere områder.

Som første del av arbeidet med «Flekkefjord på vei mot 2030» skal det utarbeides 4-5 temaer som beskriver de viktigste satsningsområdene.

Bakgrunnen for valg av temaer er:

  • På hvilke områder skjer de største endringene, enten i form av økte utfordringer eller nye muligheter, som Flekkefjord kommune bør forberede seg på gjennom et slikt program?
  • Og innenfor disse temaene; hva skal så være utviklingsoppgavene – dvs. de konkrete tiltakene og aktivitetene som det skal arbeides med i programmet?   

Arbeidet innenfor de ulike temaene favner bredere enn bare kommunen. Samarbeid med både næringslivet, frivillig sektor, samt ulike fylkeskommunale og statlige instanser er nødvendig for å kunne lage og gjennomføre programmets mål.  

Eksempler på temaer, tiltak og prioriteringer

Vi har allerede en foreløpig liste over temaer, tiltak og prioriteringer som er aktuelle for «Flekkefjord på vei mot 2030». Det er viktig å understreke at disse ikke er endelige. Det er på sett og vis hele poenget her:

Vi er på jakt etter kommentarer og innspill (for eksempel i form av tiltak, aktiviteter, delprosjekter) til temaene vi allerede har skissert opp, i tillegg til forslag om andre.

Den foreløpige temalisten ser slik ut:

  • Betydningen av ny infrastruktur og økt mobilitet
  • Potensialet i «Det grønne skiftet» og blå næringsutvikling
  • Styrket bosettingsattraktivitet gjennom by- og tettstedsutvikling
  • Vekstmulighetene innen besøks- og reiselivsnæringen
  • Endringene i befolkningsstruktur og bosettingsmønstre

Klikk på lenken i infoboksen (saksfremlegg til formannsskapet) og les mer om hvilke tanker som for øyeblikket ligger bak hvert tema.

Hvordan kan jeg bidra med innspill?

Du kan sende inn dine innspill til e-posten post@flekkefjord.kommune.no innen 1. oktober 2021.

Innspillene vi mottar vil bli tatt med som en del av grunnlaget for en ny sak som skal legges fram for politisk behandling før nyttår. Det tas da sikte på å konkretisere innholdet i utviklingsprogrammet og legge en plan for innhold og aktiviteter de nærmeste årene.