Følgende vedtak ble fattet:

Utvalg for samfunn fremmer saken og legger planforslaget Detaljreguleringsplan for Trøngsla nord N2 ut til høring og offentlig ettersyn etter reglene i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Planområdet er på ca. 7 daa, og ligger langs E39, 2,5 km øst for Flekkefjord sentrum, og har adkomst fra E39 via Trøngsla. Planområdet ligger innenfor og utgjør vestre del av byggeområde N2 i områdereguleringen for Trøngsla nord, gnr. 102, bnr. 161 (PlanId:201103).

Trøngsla nord N2.jpg

Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av kombinert bygg for varehandel/industrivirksomhet og kontorvirksomhet. Området ønskes regulert til kombinert bebyggelse for forretning/kontor/industri og er således i tråd med reguleringsformålet i overordnet plan.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart, hvilke følger planforslaget får for området samt oversikt over saksdokumenter; se saksfremlegg.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside i tiden fram til 26.10.2021. Eventuelle merknader til planen sendes Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no eller Kirkegaten 50, før samme dato.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/03929