Formålet med planforslaget er å legge til rette for fritidsboliger ved område Småbakkan ved Kråkelandsvannet. Området er en videreføring av eksisterende hyttefelt på Stølen gnr. 202, bnr. Det er planlagt 26 frittliggende fritidstomter med kjørbar veg fram til hver hytte.

Planområdet er på ca. 111 daa og grenser i nord til Stølen hyttefelt. Planområdet  grenser ellers til fv. 42 i vest, Kråkelandsvannet i øst og LNF-område med spredt utbygging tillat i sør. Adkomsten er fra fv. 42 og ligger regulert i reguleringsplanen for Stølen (PlanId:201205) og med videre avkjørsel til Småbakkan hyttefelt.

Bilde kart.jpg

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF – område, hvor det er tillat med spredt hyttebebyggelse. Innenfor planperioden kan det bygges inntil 4 hytter innenfor området. Da planinitiativet overstiger antall enheter, utløser det krav om reguleringsplan. Planinitiativet er bare delvis i tråd med arealdelen, og det er krav om konsekvensutredning (KU) for planarbeidet etter reglene i PBL § 4-2, med tilhørende forskrift. Planprogram fastsatt 13.04.2021 og ligger vedlagt.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside i tiden fram til 27.10.2021. Eventuelle merknader til planen sendes Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no eller Kirkegaten 50, før samme dato.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/04066