Om sankthansbål

Det ikke lov å brenne søppel, bygningsavfall, plast, oljeprodukter og lignende på sankthansbål. Brannfaren må i hvert enkelt tilfelle vurderes i forhold til sted og årstid, vær og vind. Det må heller ikke være fare for spredning av brann til bygg, brennbart opplag, gressbrann e.l.

  • Husk å melde inn sankthansbålet til 110-sentralen her.

Bålbrenning i tettbygde strøk

Det er forbudt å brenne bål i tettbygde strøk i Flekkefjord kommune, med unntak mellom 15. mars og 15. april.

Husk at det er gratis å levere hageavfall på Erikstemmen.

Generelt bålforbud fra 15. april til 15. september

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Stranden vil oftest regnes som utmark, og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann.

Er du usikker – la vær å brenne!

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken.

Ved flatebrenning eller brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, skal det være en ansvarlig leder som skal utarbeide planer, og sørge for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. I god tid før brenningen foretas skal dette innmeldes.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet 15. april - 15. september, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder.