Preget av koronasituasjonen

For å få budsjettene sine til å gå opp, er det flere kommuner som har sett seg nødt til å kutte i tjenestetilbudet i sine budsjetter for 2021. Med det i mente er Flekkefjord kommunes budsjettforslag bedre enn fryktet. Budsjettet er ventet å gå i balanse, uten store kutt.

Budsjettet er allikevel satt opp med små marginer, og er derfor sårbart for større avvik.

Koronasituasjonen gir oss økte kostnader og reduserte inntekter. Næringslivet og arbeidsmarkedet går et mer usikkert år i møte enn normalt. Vi forutsetter at staten vil kompensere for tapte inntekter og høyere kostnader.

Befolkningsutvikling

Vi blir stadig flere eldre, og med alderdom kommer behovet for flere tjenester som må dekkes. Befolkningsveksten i kommunen er også lavere enn landsgjennomsnittet. Dette er utfordrende i en tid hvor inntektene ikke øker tilsvarende.

Eldrebølgen er tema i denne månedens Flekkefjord diskuterer - vi hører gjerne fra deg! 

Håp om nye arbeidsplasser

Planene om ny E39, til både Stavanger og Kristiansand, åpner mulighetene for økt bosetting, og flere arbeidsplasser i årene som kommer. Ønsket om at Flekkefjord skal være attraktiv for unge er fortsatt stort. Da er det viktig med relevante jobbmuligheter.

Støtte til skoler, barnehager og distriktene

I økonomiplanen legges det opp til at fokuset på desentraliserte skoler og barnehager fortsetter. Det betyr ingen endringer i barnehage og skolestrukturen. 

Både gjennom fiberutbygging, trafikksikkerhetstiltak, nytt vannforsyningsanlegg og oppgraderinger av skolebygg i Gyland, legges det til rette for utvikling i distriktene.

 

Idrettshallen ferdig – nye prosjekter på trappene

Den nye idrettshallen på Uenes står ferdig i løpet av neste år. Arbeidet med nye omsorgsboliger starter da opp. I tillegg blir det blant annet forlenget promenade i Elva og istandsetting av bryggearealer.

 

Politisk behandling

Budsjett og økonomiplanen vi presenterer her er rådmannens forlsag. Det åpnes opp for innspill fra innbyggere før budsjettet behandles politisk og vedtas i bystyret 10. desember.