Sweco Norge AS har på oppdrag fra Flekkefjord kommune utarbeidet en rapport om tilstanden til dammene i Brannvann og Springvann i toppen av Austrebakken. For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot dambrudd er det valgt en løsning med senkning av vannstanden i begge bassengene med 1 meter. Kommunen har fått konsesjon fra NVE for permanent senkning av vannstanden.

 

Det planlegges å grave to overløp for flomavledning; ett ved hvert av de to vannene. Overløpene vil være formet som åpne kanaler, og det skal benyttes stedlige masser og vegetasjonsdekke for naturlig revegetering, slik at inngrepene vil være minimalt synlige. Synlige endringer innebærer fjerning av noe vegetasjon i løpet av anleggsperioden, samt permanent senkning av vannstanden i vannene. Arbeidene skal gjøres på en så skånsom måte som mulig, slik at natur- og friluftsverdiene i området ikke forringes i betydelig grad.

I perioder med snø må veien mellom Sjåsam og Nygård inn til anleggsområdet brøytes og strøs.

Forventet oppstart av anleggsperioden er torsdag 12. januar 2023.

Oversiktskart Brannvann og Springvann.png