Trafikklysmodellen

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Lokale helsemyndigheter kan bestemme at tiltaksnivået skal øke, men lokale helsemyndigheter kan foreløpig ikke bestemme at nivået skal ligge under landsnivået. Per 12.09.20 er vi på gult tiltaksnivå. Lokale helsemyndigheter kan ved lokale utbrudd øke til rødt tiltaksnivå, men kan ikke ved liten eller ingen lokal smitte gå til grønt tiltaksnivå så lenge det nasjonale nivået ligger på gult tiltaksnivå.

Kommunen kan fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en enkelt barnehage eller skole dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Men kommunen kan ikke fatte et slikt vedtak som et generelt forebyggende tiltak.

Felles for alle nivåene i trafikklysmodellen er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god   hostehygiene. Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig.

 

Smitte i barnehager og skoler

Covid-19 sykdom hos barn forekommer, men er sjeldnere enn hos voksne

Barn får ofte milde symptomer hvis de blir syke

Barn med symptomer kan smitte andre

Det er usikkert i hvilken grad barn uten symptomer kan smitte andre, men det er så langt ikke holdepunkter for at de er viktige for smittespredning

Utbrudd i barnehager og skoler vil forekomme, men det er ikke holdepunkter for at de er arenaer med større fare for smittesprening enn i samfunnet ellers.   

Bursdager, Haloween og andre private tilstelninger

Ikke flere enn 20 personer samlet på et privat sted.

Barn som leker og er i samme gruppe i barnehage og fritid, trenger ikke holde avstand. Barn kan holde en meters avstand til andre som ikke er i disse gruppene.

Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i barnehage, men unngå nærkontakt som klemming og håndhilsing.

Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Vask hender før, etter og underveis.

De inviterte bør helst være fra de samme gruppene som barnet er i barnehagen eller på fritidsaktiviteter

Feiringen bør helst skje utendørs. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle som ikke er i samme gruppe/kohort, kan holde 1 meters avstand.

Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer, og de som spiser.

Under Halloween er det for eksempel lurt å pakke inn godteriet slik at ikke alle tar i samme godterikurv.

Matservering i barnehagen

I utgangspunktet er ikke barnehagene pålagt å servere mat. Det er opp til hver enkelt barnehage å bestemme om de vil gjøre det. Barnehagene er ulike, de har ulike åpningstider og ulike pedagogiske opplegg. Hvis foreldrene betaler matpenger, har de krav på mat i barnehagen.

Ved matlaging og matservering i barnehagen skal barnehagen følge reglene for smittevern ut fra smittesituasjonen. Ved gult og rødt nivå tilrådes forsterket renhold.

Når må barna være hjemme?

Barnet må være hjemme dersom det de siste 24 timene har fått nye symptomer på luftveisinfeksjon, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller ikke er helt i form eller orker vanlig lek og aktivitet (det som kalles nedsatt allmenntilstand). Med luftveissymptomer menes for eksempel hoste, sår hals og nesetetthet. Det er viktig å ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom man er bekymret for barnet.

Barnet kan gå tilbake til barnehage/skole hvis det er i bedring innen 48 timer, er feberfri og i god allmenntilstand. Dette gjelder også ved eventuelle restsymptomer som snørr, heshet og/eller lett hoste. 

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke å være hjemme og trenger ikke testes for covid-19.

Hvis en som barnet bor sammen med, har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet møte i barnehage/skole som normalt. Barnet skal imidlertid gå hjem fra barnehage/skole dersom det får symptomer.

Hvis en som barnet bor sammen med, har fått bekreftet covid-19, skal barnet og andre nærkontakter være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte i barnehage/skole.

Lek og overnatting

  • Lek helst med barn fra samme kohort i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter.
  • Det er bedre å leke ute enn inne
  • Barn som leker sammen, trenger ikke holde avstand
  • Vask hendene før, under og etter lek

Barn kan ha overnattingsbesøk dersom alle er friske, den som er på besøk er blant de nære kontaktene i annen lek og samvær, og har med egne toalettsaker. I tillegg kan de andre i familien prøve å holde avstand til den som overnatter.

Hold barnet hjemme ved luftveissymptomer.

Fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan delta i sine fritidsaktiviteter "som vanlig" og trenger ikke overholde kravet om en meters avstand. Dette gjelder for både idrett, kultur og annen frivillig virksomhet.

For organiserte treninger og aktiviteter gjelder anbefalingen om maksimalt 20 personer i en gruppe. Dette gjelder både inne og ute.

Flere slike grupper kan samles til trening dersom gruppene holdes adskilt og de kan overholde smittevernrådene.

Kan besteforeldre passe barna?

Kontakt med barnebarna er viktig, både for barnet og besteforeldrene. Hvis du som besteforelder er frisk og barnebarna er friske, kan du være sammen med barnebarna dine.

Du oppfordres til å være ekstra nøye med de generelle smitteverntiltakene (hånd- og hostehygiene, avstand og holde seg hjemme ved symptomer og sykdom).

 

Omsorgsdager

Kvotene for omsorgsdager er nullstilt for alle, slik at foreldre i perioden fra 1. juli – 31. desember får en full helårskvote til disposisjon. Dette betyr at med ett eller to barn har hver forelder rett på 10 omsorgsdager, og med tre eller flere barn har hver forelder 15 omsorgsdager. Arbeidsgivere og arbeidstakere oppfordres til å gi fleksibilitet med henhold til bruk av hjemmekontor for de som må være hjemme med barn, og at omsorgsdagene brukes når hjemmekontor ikke er mulig.

Du har rett til omsorgspenger når barnet ditt er sykt, er hjemme med symptomer på luftveisinfeksjoner, er i karantene og når barnehagen er stengt.

Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom kvoten er brukt opp og det kommer lokale utbrudd og stengninger får foreldre flere omsorgsdager og har rett til omsorgspenger.

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Smittevernveilederne som ligger på Udir.no, gir nærmere veiledning om organisering av skoleskyssen.

Svømmeundervisning og kroppsøving

Smittevernveilederne som ligger på Udir.no gir konkrete råd om organisert fysisk aktivitet i skolen.  På gult nivå anbefaler smittevernveilederne at skoler vurderer utegym når det er mulig.

Regjeringen besluttet at organisert svømming, inkludert skolesvømming, kunne gjenopptas fra og med 1. juni 2020 forutsatt at anbefalte smitteverntiltak følges.

Fraværsregler i videregående skole

Elever i videregående skole trenger ikke å dokumentere fravær av helsegrunner med attest fra lege eller annen sakkyndig. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år).

Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.

Elever som går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse høsten 2020, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som ble utsatt våren 2020, vil få dokumentert fravær.  Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. 

Smittefare og smittevernregler: Ungdomsskole og videregående skole

Kunnskapen vi har nå tilsier at barn ikke har like stor betydning for spredning av covid-19 i samfunnet som voksne. Det er større usikkerhet rundt ungdoms rolle i smittespredning. Ungdommer blir syke i større grad enn barn, men fortsatt i mindre grad enn voksne. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.  

Smittespredning på skoler vil reflektere den generelle smittesituasjonen i samfunnet. Ungdom har større kontaktflate og et mer geografisk spredt kontaktnett enn barn. Det kan derfor oppstå mer smitte blant ungdom enn blant barn. Risiko for økt smittespredning blant ungdom kan imidlertid motvirkes ved at ungdom i større grad enn yngre barn vil klare å forholde seg til og gjennomføre anbefalte smitteverntiltak.  

Når må eleven holde seg hjemme?

Elever med sykdomsfølelse og nyoppståtte luftveissymptomer som ikke har kjent årsak, bør testes og holde seg hjemme til de har fått svar. Det gjelder selv ved milde luftveissymptomer. Ved negativt svar kan de gå på skolen igjen når allmenntilstanden er god (føler seg frisk og er feberfri). Dette gjelder selv om de fortsatt har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon som heshet, snørr eller lett hoste.

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon i skoletiden, sendes hjem fra skolen. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, kan eleven møte på skolen som normalt. Elever skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.

Hvis en i husstanden til en elev har fått bekreftet covid-19, skal eleven og andre nærkontakter være i karantene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen.