Kort fortalt

Et forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering legges nå ut til høring. 

Dokumenter

Forskriften vil erstatte dagens gebyrregulativ.

Ny gebyrforskrift skal gi en innretning som på en fleksibel måte klarer å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene. Gebyrforskriften skal samtidig sørge for å finansiere de oppgavene som kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre.

Formål er videre å tydeliggjøre de ulike oppgavene kommunen har knyttet til saksbehandling etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova og hvilke kostnader dette medfører. Det skal bli lettere for politikere og publikum å bli opplyst om kommunens oppgaver, og hva det kommer til å koste.

Utkast til gebyrforskrift

Følgebrev

Kom med innspill

Eventuelle høringssvar sendes Flekkefjord kommune innen 31. oktober 2022 til post@flekkefjord.kommune.no eller pr. brevpost til Flekkefjord Kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord. Høringssvar merkes 22/03214.