Hensikten med planarbeidet er å sikre tilstrekkelig med attraktive boligområder og næringsarealer til å dekke utbyggingsbehov for kommende tiår. Dette innebærer også at viktige friluftsområder på land og til vanns samt forbindelseslinjene til disse opprettholdes og at utbygging ikke vil gå på bekostning av biologisk mangfold.

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-13. Planprogram angir viktige tema for planarbeidet og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Innspill til ny kommunedelplan og merknader til planprogrammet sendes Flekkefjord kommune innen 1.10.2021.

Skjema for innspill ligger i info-boksen på denne siden.