Medlemmer av kriseledelsen

Kriseledelsen består av:

Rådmann

Ordfører

Kommunalsjefer

Informasjonsansvarlig

Beredskapskoordinator

Kommuneoverlege

Kriseledelsen kan suppleres med flere medlemmer ut ifra det den aktuelle hendelsen krever.

Arbeidsoppgaver

 • avklare ansvarsforhold til politimyndighet
 • skaffe seg oversikt over hendelsen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for kommunen og innbyggerne
 • varsle Statsforvalteren 
 • holde en løpende kontakt med Politi, Lokal redningssentral og Statsforvalter
 • innkalle ledere av faginstanser etter behov
 • iverksette ulike tiltak (informasjon/evakuering/forpleining o.a)
 • iverksette kommunale fagplaner
 • lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats, og utnytte alle tilgjengelige ressurser
 • yte nødvendig hjelp til kriserammede, iverksette nødvendige tiltak for å verne liv, verdier og miljø samt hjelp ved behov for opprydding/utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser
 • holde oversikt over brukte ressurser
 • beslutte når beredskapen kan nedtrappes, eventuelt avvikles.

 

Når er det krise?

Hver sektor har sine planer for hvordan ulike hendelser skal håndteres. Dersom hendelsene ikke kan håndteres innen den vanlige driftsrammene vil kommunen behandle dette som en krise. For større hendelser vil kommunen aktivere kriseledelsen, som skal sikre en koordinering av ressurser – menneskelige, økonomiske og fysiske – for å raskest mulig oppnå en normalsituasjon.