Planområdet omfatter gjeldende plans avgrensing for reguleringsplan for Tele. Planavgrensning som vist på kartutsnitt under. Opprinnelig ble det varslet oppstart av planarbeid i 2020. Som følge av behov for endring og presisering av tiltak samt sakens kompleksitet, ble det besluttet å varsle oppstart på nytt.

Hensikten med planarbeidet er å gjennomføre flytting av urealisert formål for fritidsbebyggelse fra eiendom gnr/bnr 60/7 til gnr/bnr 60/2. I tillegg til denne justeringen, vil resterende del av den eldre reguleringsplanen fornyes i tråd med ny plan- og bygningslov.

Tiltakshaver for planarbeidet er Roy Nordli.

Etter avklaring med ansvarlig myndighet er det vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. forskriften. Verneområdestyre for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde behandlet søknad om flytting av hyttetomt den 09.11.2022. Styret innstilte positivt til slikt tiltak.

Eventuelle kommentarer eller opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: post@arkit.no, med kopi til Flekkefjord kommune, innen 14.02.2023

Postadresse: Holamoen 3, 4460 Moi, Norway