Om arbeidet

Utvalg for samfunn har i møte den 7. februar 23, vedtatt å legge overnevnte forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et funksjonelt nærings- og industriområde i Linddalen innenfor rammer som tar hensyn til omgivelser.

Planområdet ligger sørøst for Flekkefjord sentrum, nær Nulandsvika. Planområdet er på om lag 145 daa, utbyggingsområdene utgjør om lag 60 daa. Linddalen ligger vest for etablert industriområde i Nulandsvika.

Kom med innspill

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning er utlagt på kommunens hjemmeside i tiden frem til 31.03.2023. Eventuelle merknader til planforslaget kan sendes Flekkefjord kommuen, post@flekkefjord.kommune.no eller per post til adresse; Kirkegaten 50  4400 Flekkefjord, innen samme dato.