Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket i august  er 22. mars.

Alle som søker innen tidsfrist får plass. Søknad skjer elektronisk til den enkelte skole. Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og ut skoleåret, om plassen ikke sies opp før. 

Krav til søker

  • Du kan søke om SFO plass i kommunen uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bosted i kommunen ved oppstartdato.
  • Du må oppgi epostadresse og mobilnummer, samt fødsels- og personnummer på fakturamottaker.
  • Oppgi ønsket startdato. Dersom søknad sendes etter skolestart om høsten kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. Ved hovedopptaket er oppstart 1. august.  

Søknadsbehandling

Søknad om SFO-plass skal sendes elektronisk. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato og ut skoleåret om ikke plassen blir sagt opp på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt hvert skoleår.

Endring av plass skjer elektronisk og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Klage

Ved hovedopptaket er klagefrist 3 uker fra det tidspunkt søker mottar vedtaket, jfr. Forvaltningsloven kap. VI.