Individuell plan

Målgruppe

Du som behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til individuell plan. Med langvarige tjenester menes offentlige tjenester som strekker seg over tid, ofte kan dette være over år eller livslangt.  Med koordinerte tjenester menes to eller flere offentlige tjenester. For barn og unge kan individuell plan være aktuelt der man ser et fremtidig behov for langvarig oppfølging og tjenester.

Formål med tjenesten

Det er fire hovedformål med en individuell plan:

Individuell plan er overordnet og skal samordne andre planer for en person.

Kriterier

Du må ha et langvarig behov for to eller flere samordnede tjenester fra det offentlige hjelpeapparat.

Forutsetning

Det er en klar forutsetning at du som bruker eller din representant skal medvirke når din plan lages. For å kunne arbeide med planen må det foreligge samtykke fra deg selv eller din representant.

Tjenesten omfatter

En individuell plan skal beskrive

Tjenesten omfatter ikke

Individuell plan gir deg ikke større rett til å utvide allerede igangsatte tjenester eller rett til nye tjenester.

Når er tjenesten tilgjengelige/hvem utfører tjenesten

Det kan søkes om individuell plan hele året.

Pris på tjenesten

Å få utarbeidet en individuell plan medfører ingen økonomiske kostnader for deg som bruker.   

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Rundskriv I-3/2004 Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan

Gjeldende lov og regelverk - linker

Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 7-1

Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4, § 33 

Psykisk helsevernloven § 4-1

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5

Barnevernloven § 3-2a

LAR-forskriften § 6