Hjemmehjelp

Målgruppe

Praktisk bistand (Hjemmehjelp) er et tilbud til deg som på grunn av sykdom, psykisk lidelse, funksjonshemming, rusproblemer, alderdomssvekkelse eller andre årsaker er helt avhengig av andres hjelp til å utføre praktiske gjøremål i hjemmet.
Tjenesten gis til deg som bor eller oppholder deg i kommunen.

Formål med tjenesten


Formålet med tjenesten er at du skal kunne bo i eget hjem til tross for midlertidig eller varig nedsatt evne til å ivareta renhold og nødvendige praktiske gjøremål.

Kriterier

Forutsetning

Tjenesten omfatter

Tjenesten omfatter ikke

Det gis ikke praktisk bistand på helligdager, når du er bortreist /ikke er hjemme, eller renhold og rydding etter dine besøkende.

Timene som bortfaller om du er bortreist, helligdager og lignende blir ikke erstattet.

Når er tjenesten tilgjengelige/hvem utfører tjenesten

Praktisk bistand ytes av hjemmehjelpere og miljøarbeidere
Hjelpen gis på dagtid hverdager

Pris

Betaling for hjelp i hjemmet er avhengig av din inntekt. Dette beregnes etter betalingssatser som justeres og vedtas av kommunestyret.

Opplysninger om egenbetalingssatser kan du få ved å henvende deg til Tjenestetorget på Rådhuset eller Forvaltningsenheten for helse- og omsorgstjenester. Du vil bli belastet med betaling for hjemmehjelp som avbestilles mindre enn 2 dager i forkant. Dette gjelder ikke ved sykehusinnleggelser.

 

Gjeldende lov og regelverk -linker

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2

Folketrygdloven

Pasient og brukerrettighetsloven