Skriftstørrelse

Hopp til her

Retningslinjer for kommunalt næringsfond

1. Hjemmel og kapital

Flekkefjord kommunes næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen og legger til rette for å utvikle et mer variert nærings- og jobbtilbud.

Overføring av midler til næringsfondet avhenger av overskudd i den kommunale driften. Intensjonen er at det etter vedtak i bystyret årlig tilføres et beløp til et ubundet driftsfond - næringsutvikling (kto. 256080018). Fondet skal utføre 2 tildelinger i året forutsatt at fondet har tilgjengelige midler. Hastebehandling av søknader kan i tillegg gjennomføres i særtilfeller.

2. Formål
• Fondet skal primært nyttes til formål og tiltak som fremkommer av handlingsplan for næring og/eller som er knyttet opp mot vedtatte mål og satsinger i kommuneplanens samfunnsdel - næring.
• Det er et krav at virksomheter som søker tilskudd skal være registrert, eller være under registrering, og ha sin hovedvirksomhet i Flekkefjord kommune.
• Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet.
• Fondet kan benyttes til prosjekter igangsatt av kommunen så lenge prinsippene i retningslinjene er hensyntatt.
• Fondet skal, når relevant, prioritere søknader som kan dokumentere et bevisst samfunnsansvar
(miljø, bærekraft, lærlinger, likestilling og inkludering).

I særlige tilfeller kan også andre prosjekter som forventes å bidra til styrket markedsføring eller positiv profilering av Flekkefjord som en attraktiv bo-, arbeids-, og besøkskommune, tildeles midler fra fondet.

3. Støtteformer
• Støtte skal som hovedregel gis som økonomisk tilskudd.
• Fondets midler skal ikke nyttes til å yte lån eller gi garantier for låneopptak.
• Fondets midler kan benyttes til å tegne aksjer og andeler i privat næringsvirksomhet så lenge formålet er å bidra til etablering av ny virksomhet eller utvikling av nye produkter og tjenester i eksisterende virksomheter. Dersom det tegnes kommunalt eide aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap, utleiebygg og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.

4. Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet.
• Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. (Se EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegget til de europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. september 1994 med senere tillegg og endringer).
5. Støttevilkår
• Samlet støtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av kapitalbehovet i et prosjekt.
• Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering eller til løpende drift og ordinære investeringer i bedrifter.
• Støtten som gis kan ikke være konkurransevridende i forhold til etablerte markedsaktører og i forhold til etablerte produkter / tjenester.
• Det gis ikke støtte til nyetablering av detaljhandel og videresalg av varer som ikke er bearbeidet. Det gis ikke støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer til drift over statsbudsjettet.
• Fondets støtte til virksomheter må ligge innenfor den til enhver tid oppgitte maksimumsgrense fastsatt av ESA (EFTA Surveillance Authority) til ett og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode.
• Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om at støtte er mottatt fra fondet ved søknad om ytterligere støtte fra offentlige midler innen utløpet av treårsperioden (ref. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, reglene for bagatellmessige støtte).

 

6. Søknad
Ved søknad om økonomisk støtte fra fondet skal det framgå følgende opplysninger:
1. En kort beskrivelse av virksomheten.
2. Forretningsidé / prosjektbeskrivelse. Effektmål av tiltaket må beskrives konkret.
3. Budsjett, regnskap og investerings- / finansieringsramme.
5. Skatteattest for firmaet og / eller eierne skal vedlegges søknaden.
6. Opplysning om det søkes andre offentlige støtteordninger.
7. Beskrivelse av eventuell samfunnsansvar jf. pkt. 2 ledd 5.
8. Søker kan bli invitert for å gi presentasjon av tiltaket.

7. Organisering
Flekkefjords kommunes næringsgruppe er etablert for å engasjere seg i spørsmål og tema knyttet til næringsutvikling. Næringsgruppen fungerer som en rådgivende instans i forhold til saksbehandlingen av søknader om næringsstøtte. Rådmannen legger frem sakene for politisk behandling i formannskap og bystyre.

Næringsgruppen består av følgende representanter:
• Ordfører
• 3 politikere
• 1-2 repr. fra næringslivet
• Administrasjonen
I næringsfondsaker deltar også følgende representanter.
• Daglig leder – Smaabyen Flekkefjord
• Daglig leder – Lister Nyskaping

7.1 Budsjett og regnskap
Budsjett og regnskap skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter.

7.2 Begrensninger for årlige utdelinger.
Det skal ikke deles ut mer enn 80% av fondets kapital innenfor ett budsjettår.

8. Årsmelding
Oversikt over tildelinger tas med i årlig rapportering om kommunens arbeid med næringsutvikling.

9 Utbetaling og kontroll.
Tilskuddet blir som hovedregel utbetalt i 2 like deler. Ved oppstart og etter avsluttet prosjekt når rapport og regnskap foreligger.

Midlene utbetales etter skriftlig anmodning fra søker. Administrasjonen har ansvaret for innhenting av nødvendig dokumentasjon for at tiltak er gjennomført som oppgitt i søknad.

10. Endring av retningslinjene.
Retningslinjene kan endres av bystyret.

  • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me