Skriftstørrelse

Prisliste bygg og eiendom

TjenestekategoriKategoriKategorigruppeProduktPrisRabatterNotat
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENVilkår§ 1 Alminnelige bestemmelserKommunens grunnlag for innkreving av behandlingsgebyr følger av plan- og bygningslovens § 33-1. Gebyrregulativet fastsettes i forskrift. Ifølge samme bestemmelse kan kommunen kreve gebyr for lovpålagt tilsyn.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 2 BetalingFaktura sendes tiltakshaver. Gebyret forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrenter etter de til enhver tid statlig fastsatte satser. Overtredelsesgebyr for byggesaker forfaller til betaling etter 4 uker i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser om overtredelsesgebyr, jf. pbl. § 32-8, fjerde ledd. Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket. En klage gir ikke automatisk utsatt iverksetting, men utsatt iverksetting kan gis etter begjæring, jf. forvaltningsloven § 42. Ved innsending av plan til behandling skal det vedlegges erklæring på hvem som skal motta gebyret. Dersom det er flere tiltakshavere må disse sette opp en adressat som skal motta regningen.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 3 Gebyrberegningstidspunkt/AvregningGebyret beregnes etter gjeldende regulativ på det tidspunkt søknaden er journalført.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 4 Fakturerings- og betalingstidspunktVed flertrinnsøknad faktureres gebyret ved vedtak om rammetillatelse, evt. avslag på søknadom rammetillatelse. Ved behandling av dispensasjoner faktureres gebyr ved vedtak om dispensasjon, evt. avslag på søknad. Det skal i tillegg betales gebyr for hver igangsettingstillatelse/deltillatelse, jf. regulativets § 15,kap. 2, punkt 5.11. Gebyr for planbehandling innkreves etter 1. gangs behandling i Utvalg for Samfunn.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 5 TilsynAndelen av gebyr som innkreves for å gjennomføre tilsyn, skal ifølge plan- ogbygningslovens § 33-1, framgå av regulativet. I Flekkefjord kommune fastsettes denne andelen til 10 % av det samlede behandlingsgebyret.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 6 Kombinerte byggBestår bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter den del med størst areal
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 7 Midlertidige byggVed midlertidige bygninger og ved midlertidig/tidsbegrenset dispensasjon betales fullt gebyr i den aktuelle kategori.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 8 Avslag på og avvisning av søknadVed vedtak som medfører avslag på søknad betales 50 % av fullt gebyr fastsatt i kapittel 1-3.Ved ny behandling av revidert søknad etter avslag, betales 50% av gebyr for tiltaket/dispensasjonen.Ved vedtak som medfører avvisning av søknad betales 50% av gebyret for tiltaket/dispensasjonen.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 9 UlovlighetsoppfølgingVed oppfølging av ulovlige tiltak betales gebyr som ved søknad om tiltaket med et tillegg på 50 %.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 10 KlageadgangGebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan påklages. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 11 PrisjusteringSatsene i regulativet prisjusteres hvert år i forbindelse budsjettbehandlingen. Nye satser gjøres gjeldende fra 1. januar hvert år. Ved årlig justering avrundes gebyrsatsene til nærmeste tikrone. Prisjustert regulativ skal kunngjøres i dagspressen (jfr. forvaltningsloven).
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 12 Reduksjon eller frafall av krav om gebyra) Ideelle lag og organisasjoner som i hovedsak driver sin virksomhet for innsamlede midler, fritas fra plikt til å betale gebyr etter dette regulativet. Ved tvilstilfeller avgjør Utvalg for Samfunn hvilke lag og organisasjoner som kommer inn under ordningen. b) Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeidog de kostnader kommunen har hatt med saken, eller gebyret anses åpenbart urimelig av andre grunner, har kommunalsjefen fullmakt til å fastsette passende gebyr. Gebyret skal være basert på medgått tid og påløpte kostnader ved behandlingen av saken.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 13 Trekking av søknadFor saker som trekkes etter at saksframlegg i hovedsak er ferdigstilt, betales fullt gebyr.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Vilkår § 14 ArealberegningAlle arealer i gebyrregulativet skal beregnes som BRA etter den til enhver tid gjeldene veileder «Grad av utnytting – beregnings- og måleregler», jf. NS 3940, utgitt avdepartementet.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4 Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl. § 20-4 a), jf. SAK 10 § 3-1kr 3 760,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4 Alminnelige driftsbygninger i landbruket, pbl. § 20-4 b), jf.SAK § 3-2 (nybygg eller tilbygg mindre enn 1000 m2)kr 3 760,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4 Andre mindre tiltak som etter kommunes skjønn kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4, e)kr 3 760,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4 Tiltak etter pbl. § 20-2 som ikke kan måles etter areal betales etter medgått tidkr 1 100,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4 Tiltak etter pbl. § 20-2 som ikke kan måles etter areal betales
etter medgått tid
min. kr. 3760,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4 Riving av mindre tiltak, pbl. § 20-4 a) jf. SAK 10 § 3-1kr 2 820,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 b) og § 20-4 Midlertidige tiltak, pbl. § 20-4 c) jf. SAK 10 § 3-1kr 2 820,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Ren enebolig (inkl. hybelleilighet inntil 60m2)kr 8 270,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Andre boligbygg - pr. boenhetkr 7 520,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Tilbygg/påbygg/underbygg/vesentlig endring/vesentlig reparasjon jf. pbl. § 20-1 a) og b)kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Tillegg pr. m2 (BRA)kr 20,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig, jf. pbl. § 20-1 g)kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Fritidsbolig, fritidsbygg, uthus og naust i tilknytting til fritidsbygg og lignendekr 14 420,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Tilbygg/påbygg/underbygg/vesentlig endring/vesentlig reparasjon jf. pbl. § 20-1 a) og b)kr 3 450,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Tillegg pr. m2 (BRA)kr 20,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 For de første 0 - 500 m2 BRA pr. m2kr 90,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 For de neste 501 - 1000 m2 BRA pr. m2kr 70,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 For de neste 1001 - 2000 m2 BRA pr. m2kr 40,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 2001 -> pr. m2kr 20,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Minimumsgebyr etter ovennevnte satserkr 4 130,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende (ikke av minimumsgebyr).50 %50 %
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Pr. behandling av søknad om midlertidige brukstillatelse. 1 stk. ferdigattest er inkludert i behandlingsgebyret, øvrige ferdigattester gebyrlegges som midlertidig brukstillatelse.kr 4 260,0050 %
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Ferdigattest for bygg med tillatelse eldre enn 5 år (ikke for bygg ferdigstilt før 1998)kr 4 260,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Godkjenning av ansvarsrett, jf. SAK 10 § 11-4, sjette ledd kr 1 460,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Godkjenning avselvbygger, jf. SAK 10 § 6-8kr 1 460,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Riving av bygning, pbl. § 20-1 e)kr 5 640,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Fasadeendring, pbl. § 20-1 c)kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Støttemur, gjerde, støyskjerm, pbl. § 20-1 a, h)kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Skilt og reklameinnretninger, pbl. § 20-1 i)kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Konstruksjoner og anlegg som ikke kan måles etter areal, pbl. § 20-1 a)kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam, vei, parkeringsplass, pbl. § 20-1 k), l)kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, pbl. § 20-1 f)kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Deling av eiendom i samsvar med reguleringsplan, pbl. § 20-1 m)kr 2 510,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Deling av eiendom for øvrig, pbl. § 20-1 m)kr 6 270,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Reviderte tegninger, små endringer i areal, mindre endringer i tiltaketkr 2 570,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Trinnvis igangsetting ut over 1. gang, pbl. § 21-4kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Tiltak på nabogrunn, rassikring mv., pbl. §§ 28-2, 28-3, 28-4kr 10 670,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Orden på tomt og ubebygd areal, pbl. § 28-5kr 4 700,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Utslipp til mindre avløpsanlegg 0-50 pekr 7 520,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Større utslippsanlegg < 50 pekr 21 080,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra plankrav i overordnet plan (kommune- og kommunedelplaner) behandlet politisk. Fritak for gebyr for dispensasjon fra plankrav for saker etter Kystsoneplanens §§ 3-1 og 3-2 for bevarigsverdig bebyggelse i uthavnene. Reduksjon for dispensasjon fra plankrav for tiltak som er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5 - 50 %kr 8 040,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra plankrav i overordnet plan (kommune- og kommunedelplaner) behandlet administrativt. Fritak for gebyr for dispensasjon fra plankrav for saker etter Kystsoneplanens §§ 3-1 og 3-2 for bevaringsverdig bebyggelse i uthavnene. Reduksjon for dispensasjon fra plankrav for tiltak som er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5 - 50 %.kr 5 990,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet, pbl. § 1-8 og 50-metersbeltet langs vann og vassdrag iht. kommuneplan. Reduksjon for tiltak i bykjernen ved dispensasjon fra pbl. § 1-8 - 50 %.kr 11 280,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra arealformål i kommune- eller reguleringsplan på ubebygd eiendomkr 11 280,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra arealformål i kommune- eller reguleringsplan på bebygd eiendom kr 8 040,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Øvrige dispensasjoner fra kommuneplan eller reguleringsplan og –bestemmelser med unntak av pkt. 7.1 - 7.5 ovenfor. kr 8 040,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon for avstandskrav til kommunal vegkr 4 020,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Ved flere dispensasjoner fra samme plan er maksimalbeløp høyeste enhetsgebyr x 2  
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i pbl. § 29-4 kr 8 040,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak – pbl. § 20-1, jf. §§ 20-2 a) og 20-3 Unntak fra Byggteknisk forskrift sats pr. unntak. Maksimalgebyr pr. tiltak er enhetsgebyr x 3kr 3 240,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Behandling av privat forslag til detaljregulering og (vesentlig) endring av reguleringsplan/detaljregulering, pbl. §§ 12-3 og 12-14kr 23 680,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Tillegg pr. 1000m2 planarealkr 4 060,00Følgende areal medregnes ikke: Landbruks-, Natur- og Friluftsområdero Grøntstrukturo Arealer som unntas fra utbygging, helt eller delvissom følge av regulering til bevaring og vern.
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Reguleringsplaner mv.kr 7 940,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Tillegg for areal innenfor 100-metersbeltet, jfr. pbl. § 1-8kr 7 940,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Tillegg for tiltak utenfor strandlinje, pr. tiltakkr 15 790,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Mindre reguleringsendring (som vedtas av planutvalget)kr 11 840,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Små reguleringsendringer (som kan vedtas administrativt)kr 11 840,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Avviste planforslagkr 7 940,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Behandling av planprogramkr 175 840,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Maksimumsgebyr etter dette kapittelGjelder for:
 Private forslag til reguleringsplaner, detaljregulering etter pbl. § 12-3, jfr. § 12-10
 Private forslag til endring av reguleringsplaner/detaljregulering etter pbl. § 12-14
 Små og mindre endring av reguleringsplaner
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REGULERINGSPLANER Planer skal leveres i digital form på SOSI-format. I den grad dette ikke er gjort senest 30 dager etter at bystyret har vedtatt planen, kan kommunen kreve dekket sine kostnader med digitalisering av plankartet. Det vil i så fall bli ilagt tilleggsgebyr basert på medgått tid etter en timesats påkr 1 080,00
Bygg og eiendomGEBYRER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN diverse Saksbehandling av refusjonssaker etter pbl kap. IXkr 11 440,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 – 250 m² kr 6 600,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 251 – 1000 m² kr 13 260,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 1001 – 2000 m² kr 15 410,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 2001 – 3000 m² kr 17 380,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 3001 – 4000 m² kr 19 890,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet For areal fra 4001 m² - 10000 m² beregnes det et tillegg på kr. 1 200,- pr. påbegynt dekar. kr 1 200,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Videre beregnes tillegget til kr. 600,- pr. påbegynt dekar.kr 600,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 0 – 250 m² kr 6 600,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 251 – 1000 m² kr 13 260,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 1001 – 2000 m² kr 15 410,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 2001 – 3000 m² kr 17 380,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 3001 – 4000 m² kr 19 890,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet For areal fra 4001 m² - 10000 m² beregnes det et tillegg på kr. 1 200,- pr. påbegynt dekar. kr 1 200,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Videre beregnes tillegget til kr. 600,- pr. påbegynt dekar. kr 600,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppmåling av uteareal på eierseksjonVed oppmåling av uteareal i forbindelse med seksjonering av eiendom benyttes satsene i pkt.1.1, regnet pr. seksjonert eiendom.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av anleggseiendom timepris Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres med minstesats kr. 3.290,- (50 % av
minstesatsen i pkt.1.1) pluss medgått tid.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Registrering av jordsameie timepris Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning timepris Viser til pkt. 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kommer minstesats på kr.3.290,-.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikuleringDersom en sak blir trukket før den er fullført, eller ikke kan fullføres på grunn av endrede
hjemmelsforhold eller andre årsaker som kommunen ikke er ansvarlig for som av andre
grunner faktureres det for 1/3 av fullt gebyr for kravet, men ikke mindre enn minstesatsen på
kr. 3.290,-.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Avslag i pris ved fradeling av flere parseller samtidigDersom det samtidig er rekvirert og ønskes gjennomført 5 tomter eller flere samtidig fra samme rekvirent i felt, gis avslag på 20% på beløpene i pkt.1.1 fra og med tomt nr. 6.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameieVed grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av den
minste eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). Dersom overført areal er
mellom 5 og 20 % av den minste eiendommens areal behandles saken som en arealoverføring.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie. Gebyr for grensejustering: areal fra 0 – 250 m²
kr 3 290,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie. Gebyr for grensejustering: areal fra 251-500 m²
kr 6 600,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Grensejustering AnleggseiendomFor anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum,
men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Gebyr for justering av anleggseiendom
faktureres med minstesats kr.3.290,- pluss medgått tid.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameieGebyr faktureres ut fra samme arealgrunnlag som i pkt. 1.1 med et tillegg på 30 %. Evt.
påløpte tilleggsutgifter til tinglysing, dokumentavgift etc. faktureres i tillegg.
Gebyr i saker som gjelder deling til veg- og jernbaneformål faktureres etter satsene i pkt. 1.1
(uten 30% tillegg).
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Arealoverføring AnleggseiendomFor anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke
være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende
volum. Gebyr for volumoverføring for anleggseiendommer faktureres med
minstesats kr.3.290,- pluss medgått tid.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Klarlegging av grenser Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. For inntil 2 punkter:kr 2 560,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Klarlegging av grenser Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 680,00Ved klarlegging av grenser settes gebyret ikke høyere enn tilsvarende
satser i pkt. 1.1.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Klarlegging av grenser Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter. For inntil 2 punkt eller 50 m grenselengde: kr 4 410,00Ved klarlegging av grense for en hel eiendom benyttes satsene i pkt. 1.1, med en reduksjonpå 25 %. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Klarlegging av grenser Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter. For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 910,- eller påbegynt 25 m. kr 910,00Ved klarlegging av grense for en hel eiendom benyttes satsene i pkt. 1.1, med en reduksjon
på 25 %. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Privat grenseavtale Gebyr for føring av privat grenseavtale regnes etter medgått tid. timepris
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,00Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnads-utviklingen.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,00Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnads-utviklingen.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Generelle bestemmelser Urimelig gebyrDersom gebyret åpenbart er urimelig, sett i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn,
og/eller i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen
eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den
som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
I saker som må splittes opp i flere ”delsaker” for å kunne gjennomføres i tråd med
intensjonen for saken samtidig som reglene i matrikkelloven følges, kan gebyr vurderes som
”samlegebyr” etter skjønn.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Generelle bestemmelser BetalingstidspunktGebyret skal normalt kreves inn forskuddsvis. I saker der et er vanskelig å beregne pris på
forhånd, kan gebyr avvente resultat av forretningen i sin helhet, eller kreves delvis inn for så
å fakturere restbeløp når saken er klar. Gebyrer skal være innbetalt før tinglysing og
ferdigstillelse av sak. Den aktuelle enhet kan i konkrete saker gjøre unntak fra dette.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Generelle bestemmelser Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av sakenGjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken,
opprettholdes likevel gebyret.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Generelle bestemmelser Minstegebyr.Minstegebyret som er brukt i regulativet er satt til kr. 2 940,- Det tilsvarer 50 % av
minstesatsen i pkt. 1.1
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Generelle bestemmelser Fremskaffelse av nødvendige dokumenterBestilling av dokumenter, skylddelinger, utskrift fra grunnbok og andre dokumenter som må
skaffes for å kunne gjennomføre aktuell sak, faktureres etter faktiske utgifter. I tillegg
faktureres et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Generelle bestemmelser Grensemateriell.Grensemateriell faktureres på grunnlag av innkjøpskostnader. Priseksempel: kr. 40,- for en
fjellbolt og kr. 60,- for et jordmerke
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Generelle bestemmelser Timesats for arbeid etter medgått tid.For annet arbeid enn det som er nevnt i regulativet pkt. 1 til 7 faktureres for medgått tid.
Satsene gjelder også der det i regulativet er angitt at gebyr skal beregnes på grunnlag av
medgått tid.
Kontorarbeid: kr. 1 190,-
Feltarbeid: kr. 1 830,-
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Andre gebyrer som brukes sammen med ovenstående pkt Gebyr for tinglysning og dokumentavgift Det vises til de enhver tid gjeldende satser hos Statens kartverk, Tinglysingen eller tinglysing.no.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) Andre gebyrer som brukes sammen med ovenstående pkt Gebyrene gjelder fra 1.januar 2018, når ny eierseksjonslov (LOV-2017-06-16-65) som hjemler kommunens dekning av kostnader ved tjenesten trer i kraft Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) Andre gebyrer som brukes sammen med ovenstående pkt Alminnelige bestemmelser Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.
GEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15)Alminnelige bestemmelser Gebyrene er fritatt merverdiavgift.
GEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15)Alminnelige bestemmelser Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.
GEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15)Alminnelige bestemmelser Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) Andre gebyrer som brukes sammen med ovenstående pkt Alminnelige bestemmelser Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) Andre gebyrer som brukes sammen med ovenstående pkt Alminnelige bestemmelser I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) Andre gebyrer som brukes sammen med ovenstående pkt Alminnelige bestemmelser   Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Kommunalsjefen kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) SEKSJONERING 1 – 3 seksjonerkr 5 000,00Oppretting av eierseksjoner, nybygg
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) SEKSJONERING 4 – 8 seksjonerkr 6 000,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) SEKSJONERING Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon*kr 300,00* Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75% av sats gitt i 1.1.1 og 1.1.2
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) SEKSJONERING 1 – 3 seksjonerkr 6 000,00Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) SEKSJONERING 4 – 8 seksjonerkr 7 000,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) SEKSJONERING Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon*kr 350,00*Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75% av sats gitt i 1.1.1 og 1.1.2
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) RESEKSJONERING 1 – 3 seksjoner eller fellesareal endreskr 6 000,00Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) RESEKSJONERING 4 – 8 seksjoner eller fellesareal endreskr 7 000,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) RESEKSJONERING Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny endret seksjon*kr 350,00* Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) BEFARING Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.3kr 2 000,00
Bygg og eiendomSAKER SOM IKKE BLIR FULLFØRT SLETTING (OPPHEVING) AV SEKSJONERT SAMEIE Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom kr 3 000,00
Bygg og eiendomSAKER SOM IKKE BLIR FULLFØRT SAKER SOM IKKE BLIR FULLFØRT Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke sakenAvsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 1.9).
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) OPPRETTING AV EKSKLUSIVE UTEAREAL Se pkt. 1.3 i gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven ML § 32»
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,00
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet Matrikkelbrev over 10 siderkr 350,00Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller styreleder.
Bygg og eiendomGEBYR FOR ARBEIDER ETTER EIERSEKSJONSLOVEN (§ 15) Timepris for andre tjenester Landmåler/ingeniør pr time (se pkt 7.7 i gebyr for arbeider etter Matrikkellovenkr 1 190,00 Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet.
  • Last updated on .

Flekkefjord kommune

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer kl. 08-15.00
vinter kl. 08-15.30

 

Sentralbord: 38 32 80 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me