I tråd med plan- og bygningsloven § 17-4, tredje ledd, skal inngått avtal kunngjøres:

Utbyggingsavtale Rauli